Navigácia

Počet návštev: 700178

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditel@zszimcnt.edu.sk alebo 056/63 50 596 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Asistent učiteľa   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.5.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ :
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna
pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických
predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský,
vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej
spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium
asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.
augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného
ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) vek nad 18 rokov
f) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovaných
rómskych komunít
Zoznam požadovaných dokladov
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
- Overený doklad o najvyššom vzdelaní

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Predpokladaný nástup 1. 5. 2017
Dátum podania žiadosti spolu s dokladmi: do 25. apríla 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
 

 
Pozícia:

Sociálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.5.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ :
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore sociálna pedagogika,
• v študijnom odbore sociálna práca,
• v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu
pedagogiku,
• v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a
poradenstva.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) vek nad 18 rokov
f) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovaných
rómskych komunít.
Zoznam požadovaných dokladov
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
- Overený doklad o najvyššom vzdelaní
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
Predpokladaný nástup 1. 5. 2017
Dátum podania žiadosti spolu s dokladmi: do 25. apríla 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria