Navigácia

Počet návštev: 749916

Záverečná správa

Záverečná správa 2017/2018

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola  s VJM Čierna nad Tisou

Adresa školy

 076 43 Čierna nad Tisou, Zimná č.6

Telefón

+421 056/6350596, 0905877536

E-mail

 zssvjmcnt@pobox.sk,riaditel@zszimcnt.edu.sk

WWW stránka

 zszimcnt.edu.sk

Zriaďovateľ

Mesto  Čierna nad Tisou

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr.  Alica Hegedüšová

056/6350596

 0905877536

 riaditel@zszimcnt.edu.sk

ZRŠ

Mgr. Alžbeta Pásztorová

 

 

 pbetti@centrum.sk

Vých.poradca

Ing.  Lórant Szücs

 

 

 lorant21@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

Predseda

         Illéšová Beáta

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr.Emília Görögová

 

 

  Bc.      Emese Románová

 

ostatní zamestnanci

 

 Beáta Illéšová

 

zástupcovia rodičov

Csatlóšová Monika

 

 

 

Kállaiová Adela

 

 

Sirová Valéria

 

zástupca zriaďovateľa

Ballók Štefan

 

 

Nagyová Zuzana

 

 

Mária Kecskésová

 Poradné orgány školy

 

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1.a 4. ročníka

Mgr.Lívia Hamiová

 1.-4.roč.

 

MZ špec.triedy

 Timea Pásztorová

 1.-9.roč.šp.

 

ŠKD

Holíková Dóra,

Kovácsová Alžbeta

  .

 ŠKD

 

 

PK  jazyky

PhDr.Belánová Ivana

 5.-9.roč.

 

PK prír.predmetov

Mgr.  Ildikó

Sačková

 

 5.-9.roč.

 

 Koordinátor drog.závisl.

  PhDr.Belánová Ivana 

 1.-9.roč.

 

Koordinátor finančnej gramotnosti

 Mgr.  Ildikó

Sačková

5.-9.roč.

 

Koordinátor enviromentálnej výchovy

Mgr.Hamiová Lívia

1.-9.roč.

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 117

Počet tried: 11 – 2 odd.ŠKD

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

0.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 1.-9.šp.

ŠKD

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

13

počet žiakov

8

8

11

9

14

13

12

12

8

17

42

112

z toho integrovaných

0

0

1

2

6

4

4

2

2

0

 

21

z toho v ŠKD

4

10

6

9

3

5

5

0

0

0

42

42

                                                                                                                                

 

 

 

§ 2. ods. 1 c

 Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2017 -  10

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet /  8-vzdelávané v 0.ročníku 8

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet   2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 

 

7.šp.

 

8.roč.

 

9.roč.   

 

9. šp

 

Spolu

 

 

 

Počet žiakov

2

0

 8          

 2

12

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné/PP/

Spolu

prihlásení

 0

 0

 0

0

8

3

1

12

prijatí

 

 

 

0

8

3

1

12

% úspešnosti

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

nultá 

8

8

0

0

 prvá

10

10

0

0

  druhá

12

10

1

1

 štvrtá

10

9

0

1

 piata

14

12

1

1

 šiesta

14

13

0

1

 siedma

13

12

0

1

 ôsma

12

11

0

1

 deviata

8

6

1

1

1.šp

3

3

0

0

 3. šp.

2

2

0

0

4.šp

2

2

0

0

6.šp

4

2

0

2

7.šp

1

1

0

0

8.šp

7

5

0

2

Spolu:

117

103

3

11

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. Hod.

Zam. Na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. Na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. Na žiaka

nultá 

8

1037

148,14

1037

148,14

0

0,00

 prvá

10

1822

18,22

1785

178,5

36

3,6

druhá

12

1043

86,9

998

83,16

42

3,5

štvrtá

10

1369

136,9

1354

135,4

15

1,5

piata

14

3287

234,7

3015

215,3

272

19,4

šiesta

14

 3084

220,2

2735

195,3

349

24,9

siedma

13

2663

 204,8

2154

165.6

509

39,1

ôsma

12

2672

222,6

2572

214,5

97

8,08

deviata

8

822

102,75

646

80,75

176

22,00

1.šp

3

109

36,3

12

4

97

24,5

3.šp

2

174

87

53

26,5

121

60,5

4.šp

2

139

69,50

95

47,5

44

22

6.šp

4

502

125,50

487

121,75

15

3,75

7.šp

1

33

33

33

33

0,00

0,00

8.šp

7

572

81,7

110

15,7

462

66,00

 Spolu

117

19219

164,2

16984

145,1

2235

19,1

 

Výsledky externých meraní T-9 2018

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

úspešnosť v SR

Celoslovenské testovanie ž. MAT

        6

        46,70%

      55,9%

 MjaL

        6

        66,0%

      60,60%

SJaSL

        6

       65,00%

      61,10%

 

 

 

Voliteľné  predmety- ŠkVP

 

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

Angličtina hrou

5.roč.

1

1

       

Poznaj a chráň-

3..roč.

1

1

Mladý informatik

5.roč.

1

1

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

1

8

0

Prvého ročníka

1

8

0

Bežných tried

7

85

21

Špeciálnych tried

2

16

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

11

117

21

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci - 

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

15

1

15

1

DPP

4

2

3,87

2,50

Znížený úväzok

2

1

0,92

0,50

ZPS

0

0

0

0

Na dohodu

3

1

0,30

0,10

 

 Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

2

12

14

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

0

3

3

Sociálny pedagóg

0

1

1

spolu

2

18

20

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov -

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

7

3

2.kvalifikačná skúška

3

1

štúdium školského manažmentu

0

0

špecializačné inovačné štúdium

0

0

špecializačné kvalifikačné

0

 

0

adaptačné vzdelávanie

1

0

doplňujúce pedagogické

0

0

vysokoškolské pedagogické

0

2

aktualizačné vzdelávanie

0

0

funkčné inovačné

1

0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Podlatorická jar

 

účasť

 

 

 

Poznaj slovenskú reč

1

6.miesto

 

 

 

Pytagoriáda

16 šk.k.

 

 

 

 

Szép magyar beszéd

2

účasť

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

 

a/ Maďarský jazyk a literatúra - literárne   historické súťaže a

 V súťaži –Literárna súťaž – Spomíname 1. A 2.miesto

1. Pintye Alexander   2.ročník

2.Váradyová Klaudia 7.ročník

 

-V rámci maďarského jazyka a literatúry:“ Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny“ žiaci sa zúčastnili školského, obvodového a okresného kola. Našu školu reprezentovali

 Na obvodovom kole : Oláh D,Pintye A., Kanalas M.    2.ročník

                                      Balogh S.,Rybar F.  4.ročník

                                      Szálka Krisztian 5.ročník

                                      Baloghová R. 6.ročník

                                     Váradyová K. 7.ročník

                                     Rybarová Simona 9.ročník

Na okresnom kole : Rybárová S.9.r.,Pintye A. 2.r.Balogová R. 6.r.

  - Družstvo našej školy sa zúčastnilo historickej súťaže  : Dobó István emlékverseny  , kde úspešne reprezentovali školu nasledovní žiaci: Váradyová K.7.ročník, Makula Ádám 8.ročník ,Rybárová Simona 9.r.,Makulová Hajnalka 5.r.

 

b./ Slovenský jazyk a slovenská literatúra:

Žiaci sa pravidelne zapájali do rôznych vedomostných súťaží z časopisov Ohník, Maxík, Zornička, kde im príspevky boli pravidelne uverejnené.

 Poznaj slovenskú reč !  - Sirová Boglárka /IV.roč./ - triedne, školské a okresné kolo. 

c/ Prírodovedné súťaže :

Nota Bene   družstvo :     st.žiaci :   A.Kállaiová 9.r.,S.Rybárová 9.r.,  Á.Makula 8.roč.

d. / Výtvarné súťaže: 

Pod vedením p. uč. Mgr. Eriky Csorbovej  žiaci našej školy v tomto šk .roku veľmi aktívne sa zapojili do Vv súťaži s rôznou tematikou na ktorých dosiahli veľmi pekné ocenenia.

 Vesmír očami deti : 2.roč.: D.Juhászová, D. Oláh, E. Lakatos

                                  4.roč. B.Sirová, F.Rybár,E.Váradyová

                                  5.roč. K.Szálka

                                  6.roč. R.Balogová,S.Kolesárová, J.Lakatos,J.Dorgai

                                 7.roč. Ch.Balogová

                             8.roč. K.Matusz

                             9.roč.Š.Török

 Zobrazenie postáv podľa románu Egri csillagok  – výtvarné práce boli poslané v mesiaci jún. Ocenenie a vecnú odmenu dostali žiaci :

 Renáta Lakatošová 4.roč. I.miesto

Diana Juhászová 2.roč. – III.miesto

Ádám Makula 8.ročník – III.miesto

V rámci projektu „ Škola otvorená všetkým „ boli zaslané KOMIKSI z každej skupiny.

 

d/  Športové súťaže:

 V.ročník súťaže Turnaj Priateľstva – Barátság kupa - za účasti mužstiev ZŠ s VJS Čierna nad Tisou,V.Trakany a Biel.- naši žiaci obsadili III.miesto

Futbalová súťaž – Tisza kupa II.miesto

- IX . ročník športovej olympiády pre žiakov ZŠ Medzibodrožia:

 Naše výsledky :

1. Balogová Ľudovit 9..ročník  I.miesto –vrh guľou,skok do diaľky,

silový    viacboj

 2.Burianová Margita 6.ročník 2.miesto beh v teréne

3.Balogová Ruženka 6.ročník 1.miesto silový viacboj,3.miesto šprint                              

 4.Balog Christofer 8.ročník 3.miesto vrh guľou

                             

e/ ďalšie podujatia

- Ďalšou dlhoročnou tradíciou je vianočná akadémia, kde sa prezentujú žiaci všetkých ročníkov s kultúrnym programom. Žiaci zo záujmových krúžkov, ktoré pracujú na škole, prezentujú svoje výrobky. Tradíciou je zdobenie perníkov, vianočné ikebany, ochutnávka vianočných koláčov. Žiaci s hodnotným kultúrnym programom navštívia osamelých starých občanov nášho mesta, ktoré majú usporiadané spoločné Štedrovečerné oslavy - Vianoce osamelyých

- Týždeň zdravej výživy – prezentácie, ochutnávka zdravého jedla, výtvarná súťaž, rôzne súťaže

 -Libagaliba - Festivál ľudovej tradície a gastronómii - vyhotovenie výstavných prác

- V tomto šk. roku naši žiaci v rámci protidrogovej prevencii sa zúčastnili nasledovných aktivít : 

 

1. Ochrana mládeže pred alkoholizmom a tabakizmom

2. Beseda s policajtom na tému „Delikvencia mládeže“

3. Šikanovanie medzi žiakmi- hyberšikanovanie

4. Prednáška na pochlavné choroby

5. Prevencia obchodovania s ľuďmi

6. Dospievanie mládeže pre 6. a 7. roč.

7. Agresívne správanie sa – prednášatelia boli policajti mestskej polície

 

-Škola veľký dôraz kladie na ochranu životného prostredie a k tomu vedie aj svojich žiakov. Usporiadali sme  aktivitu pod názvom „Deň Zeme „ a. „ Ochraňujme naše životné prostredie“ Žiaci 5.-9.r. sadili kvety, pracovali  v školskom areály a na záver vyhotovili plagáty na tému : Naša planéta Zem.

 Žiaci menších ročníkov zbierali smeti okolo školy a kreslili na asfalt.

 

 -Pred zápisom do 1.ročníka sme zorganizovali tvorivú dielňu pre deti a rodičov. Deti dostali pekné darčeky a žiaci im pripravili aj hodnotný kultúrny program.

-Učitelia I. stupňa navštívili rodiny a osobne im odovzdali pozvánky na zápis do 1.ročníka.

- Naše žiačky a žiaci pravidelne obohatia kultúrny život nášho mesta s príležitosti Dňa matiek. Peknou kytičkou uviazanou z pesničiek, básní , tancov a vhodného slova pôsobia na city svojich mamičiek a babičiek.

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty:

 1. Protidrogový koncert

2.  Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid- Spomienky na 1848

3. Netradičná hodina literárnej výchovy- divadelné predstaveni KALAP

4.  Slov.predstavenie - O hlúpom Janovi

5. Medzinárodný deň rómov- aktivity

6.Kreatívna dielňa v Múzeí J.Majlátha v Kr.Chlmci

7.Pečenie medovníčkov, Posedenie s Mikulášom, Vianočná beseda

Na škole boli zorganizované nasledovné akcie:

-Čitateľský maratón pre žiakov 1-9.roč.

-Mesiac  kníh

- Deň v knižnici

-Deň detí

- Vianočné posedenie pri jedličke

- Týždeň zdravej životosprávy

- Deň Zeme

-Deň finančnej gramotnosti

Veľký dôraz kladie na zachovanie ľudových tradícií. Pravidelne organizujeme aktivity na rôzne sviatky.

Jeseň : Hallowen, výroba tekvicových lampášikov

Vianoce : príprava ikebany, pečenie perníkov, čakanie Mikuláša, posedenie pri jedličke

Fašiangy

Veľká noc : Maľovanie kraslíc

Stavanie Mája- Žiaci našej školy z príležitosti stavanie Mája dávali úctu dávnejším tradíciám, ktoré sa dodnes zachovali.

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé -

Infovek Projekt sa skladá z viacerých častí a má niekoľko cieľov. Zabezpečiť pre žiakov možnosť využívať počítače a internet, ale aj postupne meniť zaužívané spôsoby výučby a modernizovať ich. Vo všetkých predmetoch skúsime využiť IKT.

 Škola otvorená všetkým - Cieľom pripravovaného národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.

Stop drogám a kriminalite - v spolupráci s Policajným zborom v Čiernej nad Tisou s detským lekárom a koordinátorom protidrogovej prevencie sa žiaci 4. až 9.ročníka pravidelne sa zúčastňujú na tomto projekte. Pomocou publikácie a pracovného zošita s tým istým názvom, ktoré vydalo Prezídium Policajného zboru v Bratislave sa venujú témam : To musíš vedieť, správaj sa normálne, kto kradne je zlodej, každý je iný. Pripravujú nástenné noviny s tematikou STOP DROGÁM! Pravidelne sa zúčastňujú výtvarnej súťaže Polícia s očami deti a Zdravie-

 NÚCEM _ Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania

- Zvýšiť technickú úroveň školy

 Národné športové centrum – Telesná výchova na primárnom a sekundárnom vstupni vzdelávania – cielom  projektu bolo  zvyšovanie záujmu deti o pohybové a športové aktivity

Digi-škola - Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 

Liga proti rakovine- Deň narcisov. Každý rok sa žiaci našej školy a zamestnanci zapoja do zbierky a finančným príspevkom prispejú na konto Ligy proti rakovine, ako aj do zbierky organizované s Úniou pre Slabozrakých a nevidiacich s názvom Biela Pastelka

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

 

Na našej škole bola vykonaná komplexná inšpekcia v dňoch 22.10.2002 do 24.10.2002.

Druh inšpekcie: komplexná

Predmet inšpekcie: 

 1. Kontrola a hodnotenie kvality, podmienok riadenia, výchovy a vzdelávania a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.
 2. Získať základné informácie o stave a úrovni zavádzania a využívania informačných technológií v školách.
 3. Posúdiť stav primárnej prevencie drogových závislosti v škole.
 4. Posúdiť stav výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2005/2006, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

Školská inšpekcia hodnotí na:

veľmi dobrej úrovni:

 • realizáciu výchovných a vzdelávacích zámerov
 • preventívne a multidisciplinárne aktivity
 • spoluprácu s mestským úradom

dobrej úrovni:

 • odborné a pedagogické riadenie
 • informačný a kontrolný systém školy
 • rozvoj osobnosti žiakov
 • kvalitu vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov

priemernej úrovni:

 • personálne a priestorové podmienky
 • kvalitu vedenia pedagogickej dokumentácie a orientácie v školskej legislatíve
 • materiálnotechnické podmienky
 • kvalitu a výsledky učenia z hľadiska činnosti žiakov

málo vyhovujúcej úrovni:

 • vybavenosť školy výpočtovou technikou
 • namerané vzdelávacie výsledky (testy)

Kľúčové pozitívne stránky školy:

 • koncepcia rozvoja školy
 • preventívne a multidisciplinárne činnosti

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

 

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, školská jedáleň a pod.)

Škola má sídlo v budove, ktorá bola predtým MŠ a DJ. Jej priestory nie sú vyhovujúce, nakoľko má úzke chodby, nemá telocvičňu a pre nedostatok učebni máme dvojsmennú prevádzku. Budova je v dobrom technickom stave, v posledných troch rokoch bola opravená strecha, vymenené staré drevené okná na plastové v počte 38 kusov. Sú vymenené  dvere na učebniach, ako aj  2 vchodové bezpečnostné. V  budove podľa potreby bola vymenená gumolitná podlaha. Ďalej sa nám podarilo vykonať celkovú rekonštrukciu elektrického vedenia v dvoch pavilónoch školy.  Vo všetkých triedach je nový školský nábytok ako aj v školskej jedálni. Žiaci sa môžu vzdelávať v zdravom a hygienickom prostredí. Je vykonaná  celková oprava vodovodného a vykurovacieho  potrubia, ako aj výmena plechových radiátorov, a na každý z nich boli namontované ventily. Vykonali sme obnovu  školského športového areálu.   Čo sa týka plnenia učebných plánov a učebných osnov máme problémy, lebo okrem učebni výpočtovej techniky škola nemá priestory na vytvorenie iných odborných učební. Budova má obnovenú fasádu a podarilo sa nám na školskom dvore upraviť priestor na rôzne zhromaždenia žiakov a rodičov školy. Vytvorili sme podmienky na športovú disciplínu skok do diaľky.  Podarilo sa nám zabezpečiť celkovú rekonštrukciu sociálneho zariadenia na prízemí pre nepedagogických zamestnancov.  Škola žiaľ naďalej zápasí s priestorovými nedostatkami.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Škola má dostatočné množstvo učebných pomôcok. Každoročne podľa finančných prostriedkov sa dopĺňajú novými modernejšími pomôckami (/napr.  dataprojektor, mikroskopov, skelet ľudskej kostry , nákup odbornej literatúry ,pomôcky na vyučovanie fyziky, chémie, biológie, matematiky. V celej budove je zabezpečený internetový prístup v učebniciach kde môžu byť využité  dataprojektory,  notebooky a interaktívne tabule. V rámci projektu MRK škola dostala v   ďalšie tri moderné interaktívne tabule

- stručnú analýzu súčasného stavu

- Priestory budovy sú v dobrom technickom stave.   

- potreby a pripravované plány

-Zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemku školského areálu a vypracovanie projektu na zabezpečenie finančných prostriedkov na vybudovanie telocvične školy.  

-úprava školského ihriska

§ 2. ods. 1 m

 Finančné a hmotné zabezpečenie -

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívny príspevok od Okresného úradu OŠ - Košice

365 266 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

918  €             

3. Originálna kompetencia z podielových daní mesta

17 968 €                    

 

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

3 252  €                     

- odmena vedúcim záujmového útvaru

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: kultúrna a mimoškolská činnosť, zavedenie celodenného výchovného systému. Zapojenie sa do projektov

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: prospech žiakov a nepravidelná školská dochádzka.

Návrh opatrení: náležite venovať pozornosť

1. k uplatňovaniu iŠkVP a ŠKVP - využívanie progresívnych foriem práce vo vyučovaní a naplnenie školského vzdelávacieho programu.

2. skvalitniť prácu so žiakmi s IVP a ŠVVP. 

3. zaktivizovať prácu metodických orgánov so vzdelávacími štandardami vo vzťahu k učebným osnovám

4. úprava zošitov a písomného  prejavu, ako aj kultúru vyjadrovacích schopností

5. formovať zmýšľanie rodičov  žiakov zo SZP  v prístupe ku školským povinnostiam za

   pomoci sociálneho pedagóga a asistentov učiteľa

6. zlepšiť pravidelnú školskú dochádzku žiakov a zamedziť záškoláctvo.

7. zabezpečiť cez zriaďovateľa ďalšie priestory na vyriešenie dvojzmennosti

§ 2. ods. 2 b

Voľno časové aktivity 

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

VP

ŠOV

Poznaj a chráň! I.aII.sk

21

2

 

II

Hudba , spev, tanec

12

1

 

I

Žienka domáca

10

1

I

 

Cez internet po slovensky

12

1

 

I

Šikovné ruky

12

1

 

I

Šport a informatika

22

2

I

I

Rómská kultúra

9

1

I

 

Kreatívne ručičky

9

1

 

I

 Tvorivá dramatika

12

1

 

I

Zachovanie ľudových trad.

24

2

I

I.

 

 § 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

a) príprava a zdobenie budovy počas Vianoc

b) športové a kultúrne aktivity

 c ) manuálna pomoc pri úpravách školy

Záver

 

Vypracovala: Mgr. Alica Hegedűšová

V Čiernej nad Tisou,  18. septembra   2018

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade:   28. septembra  2018

V školskej rade dňa: 3 . októbra  2018

Na vedomie : Mesto Čierna nad Tisou    4.10.2018

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
  Zimná 6, Čierna nad Tisou
 • 056/63 50 596

Fotogaléria