Navigácia

Počet návštev: 749868

Iskolai dokumentumok

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

1.Veľkosť školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čiernej nad Tisou je mladá výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola založená v roku 1993. Nachádza sa na sídlisku „Družba“ v meste Čierna nad Tisou. Je  plno organizovaná škola.  Budova má 9 učební a odbornú učebňu výpočtovej techniky. Žiaci sú zadelení do 10 tried základnej školy vrátane 0.ročníka. Žiaci 2 špeciálnych tried navštevujú školu v poobedňajšom období z priestorových príčin. Počet žiakov v poslednom období neklesá,  je v priemere okolo 150. Budova školy je v dobrom technickom stave, zmodernizovaná.

 

2.Charakteristika žiakov

Našu školu navštevujú prevažne žiaci maďarskej národnosti. Väčšia časť žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola nemá spádovú oblasť, navštevujú ju žiaci z mesta Čierna nad Tisou, vo výnimočných prípadoch, na žiadosť rodičov aj žiaci z iných obcí a to Čierna- obec, Malé a Veľké Trakany.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdelávajú v špeciálnych triedach ako aj integrovaní v triedach bežných.

Škola vytvára priestor pre žiakov s mentálnou a telesnou retardáciou, ktorých stupeň postihnutia dovoľuje vzdelávať sa ako integrovaní v bežných alebo špeciálnych triedach.

Zabezpečujeme vzdelávanie aj pre žiakov, ktorí podľa rozhodnutia špeciálneho pedagóga a psychológa sú uvoľnení od dochádzky do školy a sú vzdelávaní našimi pedagógmi v domácom prostredí v rozsahu 2 hodiny týždenne.

 

3.Charakteristika pedagogického zboru

 

Na škole pôsobí mladý aktívny pedagogický zbor priemerného veku 39 rokov v prevahe žien. Počet pedagogických pracovníkov je v priemere 18 vrátane 2 asistentov učiteľa a 2 externých učiteľov/ katechéti/.  Kvalifikovanosť učiteľov zodpovedá požiadavkám na odbornosť a spôsobilosť pedagogických zamestnancov.

Predpokladanou súčasťou pedagogického kolektívu je láskavý prístup k deťom, schopnosť spolupráce so žiakmi a rodičmi, odborná erudovanosť a záujem o ďalšie odborné vzdelávanie.

Činnosti pedagógov napomáha členstvo v Metodických združeniach a Predmetových komisiách ako aj účasť na odborných seminároch.

Výchovný poradca poskytuje informácie rodičom a žiakom v oblasti profesijnej orientácie a prípravy na voľbu povolania, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov. Poskytuje odborné služby v oblasti prijímacieho pokračovania pre žiakov a rodičov.

Koordinátor protidrogovej prevencie zabezpečuje prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu formou projektov a rôznych aktivít

Práca asistentov učiteľa je zameraná na zlepšenie spolupráce školy a rodiny, poskytujú pomoc pedagógom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese na vyučovacích hodinách, formou individuálneho prístupu k slabo prospievajúcim žiakom. Zabezpečujú individuálnu starostlivosť žiakov v oblasti učenia, socializácie, adaptácie na prostredie školy, ako aj pri problémoch záškoláctva.

Nakoľko podľa platných Učebných osnov je povinné zavedenie 1.cudzieho jazyka na 1.stupni ZŠ je potrebné ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov pre zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania predmetu cudzí jazyk. Naši učitelia z I. stupňa dostali za úlohu prihlásiť sa na 4 a 8 semestrové štúdium anglického   jazyka.

Pedagógovia sa aktívne zúčastňujú na priebežných vzdelávaniach organizovanými metodickými centrami a Zväzom maďarských pedagógov. Úspešný postup na rebríčku karierového rastu učiteľa hrá dôležitú úlohu v živote našich pedagógov. Každý pedagóg, ktorým to legislatívne predpisy povolili získal I. alebo II. stupeň kvalifikačného vzdelávania.

 

 

4.Organizácia prijímacieho konania – Zápis do prvého ročníka ZŠ

 

Na školu sú žiaci prijatí po zápise žiakov do prvého ročníka uskutočňovaného pre deti, ktoré dovŕšili 6.rok veku do 31.augusta.. Zápis sa realizuje v období medzi 15.januárom a 15. februárom príslušného roku.

Pre žiakov, ktorí nenavštevovali predškolské zariadenie a sú zo sociálne znevýhodneného prostredia je zabezpečená odborná poradňa v spolupráci so psychológom z Pedagogicko-psychologickej poradne na zistenie školskej spôsobilosti. Na základe ich posúdenia môžu byť zapísaní žiaci zaradení so súhlasom rodiča do 0. ročníka. Na škole 0. trieda existuje už 9. školský rok.

 

5.Dlhodobé projekty

 

Pre žiakov ISCED 1 škola organizuje projekt v rámci drogovej prevencie spojený s výtvarnou súťažou pod názvom Drogy nie!

V rámci bezpečnosti cestnej premávky v mesiaci apríl prebieha súťaž pre chodcov a cyklistov pod názvom  Cyklista.

Vedieme žiakov k ochrane života, zdravia a životného prostredia s týždennou aktivitou Deň Zeme

V rámci zachovania ľudových tradícií pri príležitosti rôznych sviatkov obnovujeme pravidelne ľudové zvyky, tradície ako aj folklórne tradície formou spoločných aktivít ako sú: Vinobranícke slávnosti, Príprava medovníkov, Príprava adventných vencov, Fašiangové slávnosti, Výstava kraslíc.

Z príležitosti Dňa Európy každý rok organizujeme pre našich  žiakov a žiakov okolitých škôl vedomostnú súťaž.

Deň atletiky, Festival rómskej kultúry v prednese rozprávok a tanca.

 Pre žiakov ISCED 2 -

Infovek Projekt sa skladá z viacerých častí a má niekoľko cieľov. Zabezpečiť pre žiakov možnosť využívať počítače a internet, ale aj postupne meniť zaužívané spôsoby výučby a modernizovať ich. Vo všetkých predmetoch aplikujeme možnosti využitia IKT.

Otvorená škola - cieľom projektu je otvoriť školu lokálnej komunite- rodičom, bývalým žiakom ,terajším žiakom, mladým ľuďom z okolia, ako zmysluplne tráviť voľný čas. Boli organizované školenia zo základov výpočtovej techniky.

Stop drogám a kriminalistike - v spolupráci s Policajným zborom v Čiernej nad Tisou s detským lekárom a koordinátorom protidrogovej prevencie sa žiaci 4. až  9. ročníka pravidelne sa zúčastňujú na tomto projekte. Pomocou publikácie a pracovného zošita s tým istým názvom, ktoré vydalo Prezídium Policajného zboru v Bratislave sa venujú témam : To musíš vedieť, správaj sa normálne, kto kradne je zlodej, každý je iný. Pripravujú nástenné noviny s tematikou STOP DROGÁM! Pravidelne sa zúčastňujú výtvarnej súťaže Polícia s očami deti a Zdravie.

 Kde a ako budeme bývať- projekt bol zameraný na úpravu interiéru, exteriéru školy

 Liga proti rakovine- Deň narcisov. Každý rok sa žiaci našej školy a zamestnanci zapoja do zbierky a finančným príspevkom prispejú na konto Ligy proti rakovine, ako aj do zbierky organizovanej s Úniou pre Slabozrakých a nevidiacich s názvom Biela Pastelka. 

 :

 • Škola sa zapojila do projektu „Drogy a závislosť verzus zdravý životný štýl
 • Projekt „ E –vzdelávanie žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s mentálnym postihnutím.

 

 Z príležitosti Dňa Európy každý rok organizujeme pre našich a žiakov okolitých škôl vedomostnú súťaž.

Deň atletiky, Festival rómskej kultúry v prednese rozprávok a tanca.

Škola v školskom roku 2011/12 úspešne uchádzalo o účasť v dlhodobom národnom projekte

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce.
Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.

Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)

CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľno časovej starostlivosti.

 • CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.).
 • Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK.
 • V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.

Technická podpora aktivít národného projektu

 • Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.
 • Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
 • Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

 

6.Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Informácie  o živote školy a práci žiakov poskytuje riaditeľka školy, triedni učitelia prostredníctvom celoškolských a triednych aktívov ZRPŠ, v rámci konzultačných hodín. Na webovej strane školy sú informácie pre verejnosť pravidelne aktualizované.

Formy spolupráce:

 

a) Rodinné návštevy

Pedagogickí pracovníci využívajú možnosť rodinných návštev hlavne u problémových žiakov so zámerom lepšieho spoznávania a pochopenia rodinného zázemia žiakov a poskytnutia odbornej pomoci rodičom pri riešení výchovných problémov. Na území mesta pracujú aj tzv. komunitný pracovníci, ktorí tiež  spolupracujú so školou hlavne čo sa týka zabezpečenia pravideľnej školskej dochádzky.

b) Zasadnutia ZRPŠ

Zasadnutia ZRPŠ sú organizované celoškolské polročne a triedne štvrťročne.

Zasadnutí pre rodičov žiakov končiacich nižšie sekundárne vzdelanie sa zúčastňujú výchovní poradcovia a riaditelia stredných škôl, ktorí rodičov oboznamujú s možnosťami ďalšieho vzdelávania a s podmienkami prijatia na školu.

Zasadnutie pre rodičov budúcich prvákov sa uskutočňujú  v januári príslušného roku s cieľom prezentácie školy. Toto zasadnutie zahŕňa Tvorivú dielňu pre predškolákov.

Dni otvorených dverí vytvárajú priestor k nahliadnutiu výchovno-vzdelávacej činnosti prvákov na vyučovacích hodinách.

c) Spolupráca s inými subjektmi

Škola spolupracuje so Základnou organizáciou Združenia maďarských rodičov na Slovensku. Obsahom ich činnosti je každoročné vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych a školských potrieb pre žiakov, ako aj spolupráca pri organizácii rozsiahlych školských aktivít, odmeňovanie výhercov školských súťaží a reprezentantov školy.

d) Rada školy

Rada školy je zvolená na štvorročné funkčné obdobie. Pozostáva z 9 členov, z radov rodičov, pedagogických pracovníkov, nepedagogického pracovníka a zástupcov zriaďovateľa. Jej členovia prešli riadnymi voľbami.

Má vypracované vlastné stanovy ako aj zasadací poriadok. Pracuje podľa vopred vypracovaného ročného plánu. Vyjadruje mienku a postoje k celkovej činnosti školy, vrátane finančných a personálnych otázok.

e) Informácie pre verejnosť

S pracovným plánom, so záverečnou správou školy, s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami školy, rôznymi aktivitami a fotodokumentáciou sa môže verejnosť oboznámiť na webovej stránke školy.

 

 

7.Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Budova školy prešla modernizáciou a rekonštrukciou. Uskutočnila sa výmena okien za plastové, boli namontované žalúzie, vymenené vchodové dvere, bola opravená strecha ako aj oplotenie školského areálu, prebehla úprava vonkajšej fasády budovy.

Škola vlastní novú, modernú kotolňu a prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Učebne školy sú priestranné, zariadené moderným nábytkom, ktoré vyhovujú fyziologickým  predpokladom žiakov. V učebniach prebehla rekonštrukcia osvetlenia.

Chýbajú odborné učebne na vyučovanie prírodovedných predmetov a jazykov z dôvodu nedostatku priestorov. Škola už dlhé roku bojuje a nedostatkom priestorov a kvôli tomu máme aj dvojzmennosť.

Zo spomínaných dôvodov sú spojené kabinety jednotlivých predmetov. Vlastníme prírodovedný kabinet, kabinet pre TV, kabinet pre 1.stupeň, kabinet pre ŠKD. Po priestorových úpravách plánujeme vybudovanie kabinetov jazykov, fyziky a chémie ako aj výchovných predmetov, kabinety pre špeciálne triedy. Vybavenie kabinetov je na primeranej úrovni, pomôcky pravidelne obnovujeme a dopĺňame z vlastných finančných zdrojov.

Škola prevádzkuje školskú knižnicu, väčšinu publikácií sme dostali ako sponzorský dar, chýba nám čitáreň, kde by sme mohli uskutočňovať besedy, premietanie filmov, DVD.

Odborná učebňa informatiky je vybavená 12 počítačmi, dataprojektorom, notebookom pre učiteľa, softvérovým vybavením.

Škola je dostatočne vybavená  audiovizuálnymi pomôckami: TV, DVD prehrávač, Video prehrávač, meotar, vysokovýkonný kopírovací stroj.

Škola nemá telocvičňu. Po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku, vypracujeme projekt na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na vybudovanie telocvične, ktorá by mohla slúžiť aj pre širšiu verejnosť.

Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, priebežne sa koná jeho rekonštrukcia podľa dostupných finančných možnosti..

 

8.Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie,  kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Aktuálne informácie o aktivitách školy zviditeľňujeme na informačných tabuliach a nástenkách formou fotodokumentácie.

Informačné panely slúžia k lepšej informovanosti žiakov, rodičov a návštev. V triedach sú pravidelne aktualizované nástenky a panely s protidrogovou tematikou.

Medzi prvoradé ciele kladieme budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a medzi samotnými pedagógmi. Na stmelenie pracovného kolektívu školy slúžia pravidelné kultúrne a športové podujatia.

 

9.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

V súvislosti s inováciou školstva intenzívnejšie sledujeme aj bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výchove a vyučovaní. Náročnosť a charakter inovácie si vyžaduje aj adekvátne vytváranie podmienok, v ktorých bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre žiakov má prvoradé miesto.

Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je uskutočňované na prvých triednických hodinách triednymi učiteľmi, ktorí uvedú zápis o prednáške do žiackych knižiek žiakov, so zámerom upovedomenia rodičov, ktorí svojim podpisom potvrdia bratie na vedomie.

Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po vyučovaní, počas vyučovania, pri výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD, cez prestávky a pri prechode z jednotlivých tried.

Pri zabezpečení dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Schválený rozvrh dozoru je  vyvesený na viditeľnom mieste.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Riaditeľ vypracováva zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia.

Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sa uskutočňujú raz dvojročne, alebo pri prijatí nových zamestnancov bezpečnostným technikom.

Podľa legislatívnych predpisoch O  ochrane pred požiarmi a BOZP je vedená dokumentácia. V budove sú na viditeľných miestach vyložené: Požiarno poplachové smernice, Požiarno evakuačný plán hliadky, Evakuačný plán budovy.

 

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

1.Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových kompetencií, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli vyhľadávať informácie a vedeli prezentovať svoju prácu. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech v rámci vlastných možností. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Snažíme sa pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. Usilujeme sa zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Našim zámerom je formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Medzi naše prvoradé ciele kladieme výchovu žiakov v duchu humanistických princípov a priateľstva, v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka.

 

2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Zameranie školy vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a našej snahy o inováciu pedagogického procesu a života školy vôbec , analýzou vlastných možností  a schopností pedagogického zboru z požiadaviek rodičov a zachovania tradície školy. Kladieme dôraz aj na princípy humanistickej výchovy.

Pri určovaní zamerania školy sme vychádzali z analýzy školy, aby sme vedeli využívať vlastné klady a eliminovali nedostatky. Formou SWOT analýzy sme zisťovali silné a slabé stránky, ktoré boli vyjadrením žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov školy. Po podrobnej analýze sme sformulovali vzdelávacie priority školy:

 • vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí, zručností a návykov každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické možnosti v súlade s učebnými osnovami pre I.a  stupeň ZŠ, pripraviť žiaka na úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. stupeň ZŠ, formovať osobnosť žiaka, ktorý bude mať pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu, k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu.
 • vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí, zručností a návykov každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické možnosti v súlade s učebnými osnovami pre 2. stupeň ZŠ, pripraviť žiaka na úspešné pokračovanie v štúdiu na  stupeň SŠ, formovať osobnosť žiaka, ktorý bude mať pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu, k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu.
 • vylepšiť hodnotenie a postavenie školy v regióne, aby sa stala skutočným vzdelávacím, kultúrnym a spoločenským centrom mesta, a bola príťažlivou pre rodičov a občanov maďarskej národnosti.
 • zabezpečiť pomoc žiakom zo špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov: v materinskom jazyku, štátnom jazyku, cudzom jazyku a informačných a komunikačných technológiách.
 • zachovať a spoznávať kultúru našich predkov, spoznávať ľudové tradície a rôzne druhy umenia.

 

Konkrétne rozpracovanie aktivít, jej cieľov a foriem je obsahom Tematicko výchovno vzdelávacích plánov. /TVVP/

Stupeň vzdelania

ISCED 1

 Profil absolventa

 Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.

 Pedagogické stratégie

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky. Dôraz  kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, využívame IKT vo vyučovaní.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť,

aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Špeciálny pedagóg z pedagogickej poradne poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

S cieľom rozvoja enviromentálnych schopností sa žiaci našej školy  každoročne zapájajú do súťaže „Deň Zeme“.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom).

Škola je zapojená do projektu „ Drogy a závislosť verzus zdravý životný štýl“

            Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery formou záujmových krúžkov. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Preferované metódy a formy školy:  

 • v rámci projektu aplikovať CVS
 • vytvoriť tvorivú klímu bez pocitu ohrozenia
 • rešpektovať názorov a požiadaviek rodičov
 • metódy aktívneho učenia sa: okrem tradičných foriem a metód vyučovania využijeme kooperatívne učenie, samostatnú prácu, učenie vo dvojici, kolektívnu a skupinovú prácu, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie
 • metódy založené na skúsenostiach žiakov: interaktívne zážitkové učenie, situačné metódy, inscenačné metódy, individuálne vedenie, didaktické hry, pozorovanie a rozhovor
 • metódy rozvoja poznávania: riešenie problémových  a divergentných úloh
 • individuálny prístup – diferencované vyučovani

 

 

     ISCED 2

 Profil absolventa

     Absolvent 2.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií. Absolvent vie uzatvárať kompromisy, je schopný vyhľadávať hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia  a práce s informáciami. Pozná metódy prírodných vied a vie diskutovať o prírodovedných otázkach, má schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov. Je si vedomí svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

 Pedagogické stratégie

 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky. Dôraz  kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, využívame IKT vo vyučovaní.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

Špeciálny pedagóg z pedagogickej poradne poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do súťaže „Deň Zeme“ ,

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom).

Škola je zapojená do projektu „ Drogy a závislosť verzus zdravý životný štýl“

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery formou záujmových krúžkov. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Preferované metódy a formy školy:

 • vytvoriť tvorivú klímu bez pocitu ohrozenia
 • rešpektovať názory a požiadaviek rodičov
 • metódy aktívneho učenia sa: okrem tradičných foriem a metód vyučovania využijeme kooperatívne učenie, samostatnú prácu, učenie vo dvojici, kolektívnu a skupinovú prácu, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie
 • metódy založené na skúsenostiach žiakov: interaktívne zážitkové učenie, situačné metódy, inscenačné metódy, individuálne vedenie, didaktické hry, pozorovanie a rozhovor
 • metódy rozvoja poznávania: riešenie problémových  a divergentných úloh
 • individuálny prístup – diferencované vyučovanie

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie a pozitívne hodnotenie žiakov najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Kľúčové kompetencie (spôsobilosti)

Edukačné stratégie predstavujú  súhrn cieľov, zámerov a činností, podmienok a úprav, smerujúcich k dosiahnutiu cieľa edukácie identifikovaného pre danú kategóriu. Modely edukácie je možné chápať ako diferenciáciu a konkretizáciu vytýčených stratégií v oblasti cieľov, úloh, obsahu a procesu, inštitucionalizácie, personálneho zabezpečenia a materiálneho zabezpečenia, riadenia, kontroly a evaluácie.

Kompetencia

Preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, štúdiu, v osobnom a odbornom vývoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie. (poučka)

Cieľ kompetencie

 naučiť sa poznávať, konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si.

Kompetencia je schopnosť využiť obsah vedomosť, zručnosť, postoj, skúsenosti.

Referenčný rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií:

1. komunikácia v materinskom jazyku,

2. komunikácia v cudzích jazykoch,

3. matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky,

4. digitálna kompetencia,

5. schopnosť naučiť sa učiť,

6. spoločenské a občianske kompetencie,

7. iniciatívnosť a podnikavosť,

8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

 

Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité.  Každá z nich môže prispieť k úspešnému životu v spoločnosti. Mnohé kompetencie sa prekrývajú a nadväzujú na seba.

Aspekty podstatné v jednej oblasti, budú podporovať kompetencie v ďalšej oblasti.

Základná jazyková zručnosť, gramotnosť v písaní, čítaní a počítaní a zručnosť v informačných a komunikačných technológiách (IKT) sú hlavným východiskom pri učení sa, a naučenie sa učiť podporuje všetky vzdelávacie aktivity.

Existuje množstvo tém, ktoré sa uplatňujú v referenčnom rámci: kritické myslenie, kreativita, iniciatíva, riešenie problémov, hodnotenie rizika, prijímanie rozhodnutí a konštruktívne riadenie pocitov zohrávajú úlohu vo všetkých ôsmich kľúčových kompetenciách.

 

Komunikácia v materinskom jazyku (1)

Definícia: Komunikácia v materinskom jazyku je schopnosť vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) a z jazykového hľadiska interaktívne reagovať primeraným a kreatívnym spôsobom v rôznych spoločenských a kultúrnych súvislostiach; vo vzdelávaní a odbornej príprave, v práci, doma a vo voľnom čase.

Komunikačná kompetencia vyplýva z osvojenia si materinského jazyka. Komunikácia v materinskom jazyku si od jednotlivca vyžaduje, aby mal vedomosti o slovnej zásobe, používanej gramatike a jazykových funkciách. Jednotlivci by mali mať zručnosti v komunikácii v ústnej, ako aj v písomnej, podobe v rozličných komunikačných situáciách. Táto kompetencia zahŕňa schopnosť rozlišovať a používať rôzne typy textov, vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie, používať pomôcky a formulovať a vyjadrovať svoje ústne a písomné argumenty presvedčivým spôsobom, primeraným danému kontextu.

Komunikácia v cudzích jazykoch (2)

Komunikácia v cudzích jazykoch je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť  myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) vo vzdelávaní a odbornej príprave, práci, doma a vo voľnom čase podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikácia v cudzích jazykoch si takisto vyžaduje zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne porozumenie. Stupeň pokročilosti jednotlivca sa bude líšiť v štyroch rôznych rovinách (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie).

Základné zručnosti pre komunikáciu v cudzích jazykoch pozostávajú zo schopnosti porozumieť hovorenému slovu, iniciovať, udržiavať a ukončiť konverzáciu a čítať a porozumieť textom, ako aj tvoriť texty, ktoré zodpovedajú potrebám jednotlivca. Jednotlivci by mali byť taktiež schopní vhodne používať pomôcky a učiť sa jazyky aj informálnym spôsobom v rámci celoživotného vzdelávania. Pozitívny postoj zahŕňa uvedomovanie si kultúrnej rozmanitosti a záujem a zvedavosť zameranú na jazyky a medzikultúrnu komunikáciu.

 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky (3)

Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).

Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.

Digitálna kompetencia  (4)

Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológie informačnej spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu. Je založená na základných zručnostiach v IKT: používanie počítača na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu.

Patria sem hlavné počítačové aplikácie ako textový a tabuľkový procesor, databázy, ukladanie a riadenie informácií , ktoré sú spojené s internetom a komunikáciou pomocou elektronických médií (elektronická pošta, sieťové nástroje) v práci, vo voľnom čase, pre zdieľanie informácií, a spoluprácu na sieti, vzdelávanie a výskum. Potrebné zručnosti zahŕňajú schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a používať ich kritickým a systematickým spôsobom, posudzovať relevantnosť a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom a zároveň rozpoznávať prepojenia. Jednotlivci by mali byť schopní používať nástroje na tvorbu, prezentáciu a porozumenie zložitým informáciám a sprístupniť si, vyhľadávať a používať služby založené na internete. Jednotlivci by mali byť tiež schopní používať TIS na podporu kritického myslenia, kreativity a inovácie.

Naučiť sa učiť (5)

„Naučiť sa učiť“ je schopnosť pokračovať a zotrvať v učení sa, organizovať vlastné učenie sa. Táto kompetencia zahŕňa uvedomenie si procesu učenia sa a schopnosť prekonať prekážky na účel úspešného vzdelávania sa. Táto kompetencia znamená získavať, spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti, ako aj hľadať a využívať poradenstvo. Naučiť sa učiť podnecuje učiacich sa, aby stavali na predchádzajúcom vzdelaní a životných skúsenostiach, aby mohli používať a uplatňovať vedomosti a zručnosti v rozličných súvislostiach: doma, v práci, pri vzdelávaní sa a odbornej príprave.

Zručnosť týkajúca sa naučenia sa učiť si vyžaduje predovšetkým nadobudnutie základných zručností ako je gramotnosť v písaní, čítaní a počítaní a IKT zručností, ktoré sú potrebné pre ďalšie vzdelávanie. Na základe týchto zručností by mal byť jednotlivec schopný získať prístup k novým vedomostiam a zručnostiam, nadobudnúť ich, spracovať a prispôsobiť. Jednotlivci by mali byť schopní organizovať svoje vlastné učenie sa, posúdiť svoju vlastnú prácu a v potrebných prípadoch vyhľadávať poradenstvo, informácie a podporu. Pozitívny postoj zahŕňa motiváciu a sebadôveru na pokračovanie v učení a dosahovanie úspechov v učení počas celého života.

 

Spoločenské a občianske kompetencie (6)

Tieto kompetencie zahŕňajú individuálne, medziľudské a medzikultúrne kompetencie a pokrývajú všetky formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom a pracovnom živote, a to najmä v čoraz rozmanitejších spoločnostiach, a v potrebných prípadoch na riešenie konfliktov. Občianska kompetencia umožní jednotlivcom zúčastňovať sa v plnej miere na občianskom živote založenom na znalosti spoločenských a politických konceptov a štruktúr a prijatí záväzku aktívnej a demokratickej účasti.

Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú schopnosť konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť im, vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru a cítiť empatiu. Jednotlivci by mali byť schopní zvládať stres a frustráciu a vyjadriť ich konštruktívnym spôsobom a mali by tiež rozlišovať medzi súkromným a pracovným životom. Kompetencia je založená na postoji spolupráce, asertivity a integrity. Jednotlivci by mali mať záujem o sociálnoekonomický rozvoj a medzikultúrnu komunikáciu, a mali by si ceniť rozmanitosť hodnôt a rešpektovať ostatných ľudí a mali by byť pripravení prekonávať predsudky a robiť kompromisy.

Zručnosti súvisiace s občianskou kompetenciou sa týkajú schopnosti účinne komunikovať s inými ľuďmi vo verejnej sfére a prejavovať solidaritu a záujem pri riešení problémov, ktoré sa týkajú miestnej aj širšej komunity. Toto zahŕňa kritickú a kreatívnu úvahu a konštruktívnu účasť na komunálnych alebo susedských aktivitách, ako aj v rozhodovaní na všetkých úrovniach od miestnej po celoštátnu a európsku úroveň, najmä prostredníctvom účasti vo voľbách. Rešpektovanie ľudských práv v plnej miere, vrátane rovnosti ako základu demokracie, uvedomovanie si a chápanie rozdielov medzi hodnotovými systémami rozličných náboženstiev alebo etnických skupín sú základom pozitívneho postoja.

Iniciatívnosť a podnikavosť (7)

Iniciatívnosť a podnikavosť sa vzťahuje na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky. Zahŕňa kreativitu, inovácie a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele. Toto podporuje jednotlivcov nielen v ich každodennom živote doma a v spoločnosti, ale aj na pracovisku, aby si boli vedomí kontextu svojej práce, a aby mohli využiť príležitosti, a je to základom pre špecifickejšie zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú tí, ktorí zakladajú podnik zameraný na spoločenskú alebo obchodnú činnosť alebo naň prispievajú. Tieto by mali zahŕňať zmysel pre etické hodnoty a presadzovanie dobrého riadenia.

Zručnosti sa vzťahujú na proaktívne riadenie projektov (zahŕňajú napríklad schopnosť plánovať, organizovať, riadiť, viesť a poverovať, analyzovať, komunikovať, oznamovať, hodnotiť a zaznamenávať), účinnú reprezentáciu a vyjednávanie a na schopnosť pracovať individuálne a schopnosť pracovať spoločne v tímoch. Dôležitá je schopnosť posudzovať a identifikovať silné a slabé stránky jednotlivca a hodnotiť a prijímať prípadné riziká. Podnikateľský postoj charakterizuje iniciatíva, proaktivita, nezávislosť a inovácie v osobnom a spoločenskom živote, rovnako ako v práci. Zahŕňa tiež motiváciu a odhodlanie dosahovať ciele, či už osobné alebo stanovené spoločne s ostatnými, v osobnom živote, vrátane práce.

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie (8)

Uvedomovanie si dôležitosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií vrátane hudby, scénických umení, literatúry a výtvarných umení.

Zručnosti súvisia s uvedomovaním si a vyjadrovaním: ocenenie a radosť z umeleckých diel a predstavení rovnako ako vyjadrovanie vlastných pocitov a myšlienok prostredníctvom rozličných médií za použitia vrodených schopností jednotlivca. Zručnosti zahŕňajú takisto schopnosť spájať kreatívne a expresívne pohľady jednotlivca s názormi ostatných a určovať a uvedomovať si spoločenské a hospodárske príležitosti v kultúrnych aktivitách. Kultúrne vyjadrovanie je základom rozvíjania kreatívnych zručností, ktoré možno preniesť do rôznych profesionálnych súvislostí.

Dobré pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu môže byť základom otvoreného postoja vo vzťahu k rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania a jeho rešpektovania.

 

 

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

 

Škola vytvára priestor pre žiakov s mentálnou a telesnou retardáciou, ktorých stupeň postihnutia dovoľuje vzdelávať sa ako integrovaní v bežných alebo špeciálnych triedach. Pravidelne spolupracujeme

S odbornými zamestnancami so psychológom a špeciálnym pedagógom.

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením

 

Na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zriadené špeciálne triedy ako aj možnosť integrácie v bežných triedach.

V oblasti personálneho zabezpečenia pedagogických pracovníkov škola zápasí s nedostatkom vlastného špeciálneho pedagóga. Servis špeciálneho pedagóga, psychológa a špeciálneho pedagóga pre telesne postihnutých škola zabezpečuje cez Špeciálne pedagogické poradne.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti zabezpečujú aj asistenti učiteľa.

Na vyšetrenia špeciálnym pedagógom a psychológom sú prizvaní aj rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Odborníci poskytujú rodičom dostatok informácii o možnostiach výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Škola podľa vlastných finančných možností v plnej miere zabezpečuje učebné pomôcky pre týchto žiakov. Každé dieťa má vypracovaný vlastný individuálny výchovno-vzdelávací program v spolupráci špeciálneho pedagóga, triedneho učiteľa a vyučujúceho daného predmetu.

Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov týchto žiakov sú zohľadnené ich špecifiká.

Činnosť so žiakmi so špeciálnymi potrebami sa uskutočňuje so súhlasom a konzultáciami s rodičmi.

 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Nakoľko školu navštevujú žiaci väčšinou zo sociálne znevýhodneného prostredia škola vytvára široké možnosti v spolupráci ÚPSV a R.

Zabezpečujeme nasledovné sociálne výhody:

-  bezplatné zabezpečenie teplej stravy

- bezplatné zabezpečenie školských potrieb a pomôcok,

- zvýhodnené poplatky za pobyt žiaka v ŠKD

- bezplatná účasť na školských výletoch a kultúrnych podujatiach

 

Nakoľko percentuálny počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prevyšuje 50%, podľa zákona sú tieto výhody poskytované všetkým žiakom školy.

 

7. Začlenenie prierezových tém

 

Environmentálnu výchovu budeme vyučovať v predmetoch slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, prírodoveda.

Mediálnu výchovu budeme realizovať v predmetoch slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, výtvarná výchova.

Multikultúrnu výchovu budeme realizovať v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, hudobná výchova, cudzí jazyk, výtvarná výchova.

Ochrana života a zdravia sa bude realizovať v predmetoch prírodoveda a v projekte „Ochrana  človeka a prírody“, v predmete telesná výchova, pracovná výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj sa bude realizovať vo všetkých predmetoch

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa bude realizovať v predmetoch prírodoveda, informatika, jazyky.

Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu hneď v prvých dňoch septembra, aby sme žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách ako aj na hodinách slovenského a anglického jazyka.

 

ISCED 1 MP

Variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

 

 1. Ciele výchovy a vzdelávania

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

- poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

- viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

- rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

- podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

- umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

- vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

- viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

 

 1. Stupeň vzdelania

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).

 

 1. Profil absolventa

 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.

 

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie),  spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,

– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),

– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,

– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,

– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,

– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,

– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností,

– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,

– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,

– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,

– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,

 

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,

– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,

 

(c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,

– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a internetu,

– vie používať vyučovacie programy,

– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

 

(d) kompetencia (spôsobilosť)učiť sa učiť sa

– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,

– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,

– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,

– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,

 

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,

– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,

 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,

– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,

– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,

– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,

– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,

– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,

– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,

– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,

– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

– dokáže pomenovať základné druhy umenia,

– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektuje vkus iných ľudí,

– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 1. Vzdelávacie oblasti

 

Obsah  primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN.

 ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

                                                                                                                                                                                        5. Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Špecifiká výchovy a vzdelávania

– Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloženou povinnou školskou dochádzkou sa môže vzdelávať v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať v primárnom vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má predpoklady. Na našej škole, žiaci na základe odporúčanie psychológa sú preradení do špeciálnej triedy po absolvovaní 0. alebo 1. ročníka.

 

– Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Škola požiada zriaďovateľa o zabezpečenie 2 učebni od septembra 2014 na odstránenie dvojzmennej prevádzky školy.

 

– V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

 

- Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní

- v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole,

Dĺžka výchovy a vzdelávania

 

Špeciálna základná škola -variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. V prípade potreby žiak môže absolvovať povinnú školskú dochádzku, čiže 10 rokov na základnej škole.

Podmienky prijímania

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

6. Vyučovací jazyk

 

Vyučovacím jazykom je maďarský jazyk.  

7. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a  vzdelávania

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím (ŠZŠ -variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov.

 

Riaditeľ školy môže povoliť

prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.

 

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu  o získanom vzdelaní

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:

 

„Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.

9. Personálne zabezpečenie

Pedagogickí zamestnanci

 

– nespĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,

– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,

– riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.

 

  Asistent učiteľa

 

– pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

 

 Psychológ

Škola nemá vlastného školského psychológa. Odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia sú zabezpečené v spolupráci so Špeciálno-pedagogickou a psychologickou poradňou v Trebišove.

 

10. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

 

– učebne (triedy) sú vybavené moderným nábytkom, ktorý spĺňa fyziologické danosti žiakov s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,

– učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené  pomôckami, technikou, materiálmi,

– učebňa pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým vybavením a prídavnými zariadeniami, komputerizovaný študijno-informačný systém,

– priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok,

– priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní ,( záujmové krúžky a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie , s pomôckami pre relaxáciu,

 – priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy,

– miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív,

– priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),

– spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a zásobníkmi pre jednorazové utierky,

 

12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov

 

- v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín,

- vyučovacia hodina trvá 40 minút

 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo

školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.

 

   1) pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede, ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.

 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní

 

- zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

 - výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

- lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

 - zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim,

- dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

 

13. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je

vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

 

 

1.Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.

Systém hodnotenia úspešnosti žiakov je založený na princípe odlišnosti žiaka, skôr než robíme záverečnú klasifikáciu presadzujeme a uprednostňujeme priebežné hodnotenie, podľa jeho individuálnej normy, pozorujeme aký nastal rozvoj schopností u každého žiaka v jednotlivých oblastiach jeho kompetencií.

 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov prebieha na základe vopred určených kritérií určeným vedením školy nasledovne:

a) plnenie úloh z ročného plánu práce

-kvalita dosahovania vyučovacích výsledkov

-využívanie netradičných foriem a metód, vyhotovenie učebných pomôcok

-individuálne štúdium odbornej literatúry

-účasť na ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

b) plnenie úloh, ktoré skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces

-prípravy žiakov na rôzne súťaže, umiestnenia

-kultúrne vystúpenie, príprava kultúrneho programu

-mimoškolská činnosť, výlety, exkurzie

-starostlivosť o školskú knižnicu a kabinety

-spolupráca s MŠ, ZUŠ

-vedenie MZ, PK

-písanie zápisníc z pedagogických rád

-vedenie učebnicového fondu

c) plnenie iných úloh

-estetizácia prostredia

-dlhodobé zastupovanie

-uvádzanie začínajúceho učiteľa

d) spolupráca s rodičmi

-aktivita pri zápise do prvého ročníka

-organizovanie Tvorivej dieľne

 

Krátenie výkonnostnej odmeny:

-za porušenie pracovnej disciplíny a pracovného poriadku

-za nedodržanie času terminovaných úloh

-za pripomienky a sťažnosti na prácu učiteľa zo strany rodičov

 

Ďalšie kritéria pre hodnotenie zamestnancov školy sa nachádzajú v Pláne vnútroškolskej kontroly.

 

3. Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na dve veci:

- konštatovanie úrovne stavu,

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Monitorujeme pravidelne:

Ö Podmienky na vzdelanie

Ö Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

Ö Prostredie – klíma školy

Ö Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania

Ö Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ö Výsledky vzdelávania

Ö Riadenie školy

Ö Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:

Ö Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a zriaďovateľa

Ö Kvalita dosiahnutých výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

Ö Dotazníky pre žiakov a rodičov

Ö Dotazníky pre zamestnancov školy

Ö Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

Ö SWOT analýza

Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriavame na :

Možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou

učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimo vyučovacieho času - kurzy, výlety,

vzdelávacie zájazdy a pod.

 

 

 

0.roč

1.roč

2.roč

3. roč

4. roč

5. roč

6. roč

7. roč

8. roč

9. roč

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

2

 

5

 

 5.5

 0.5

5

 

5

 

5

 

4

1

4

1

5

 

5

 

 

Maďarský jazyk

4

 

5

2

5,5

0,5

6

 

5

 

5

 

4

1

4

1

5

 

5

 

 

Prvý cudzý jazyk ANJ

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

Druhý cudzý jazyk- FRJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

Detský svet v umení

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavná angličtina

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivá slovenčina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj jazyka

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písanie

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivá dramatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ind. Komunikácia

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

1

1

Chemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

Prírodoveda

 

 

0,5

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastiveda

 

 

 

 

1

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktika z biológie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Príroda a spoločnosť

Dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Občianská náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Poznaj a chraň

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Náobženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k manž.a rod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

4

 

3

1

3

1

3,5

0,5

4

 

3,5

0,5

4

1

4

1

Informatika

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

1

 

1

 

Mlady informatik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtualný svet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Hudobná výchova

3

 

0,5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Umenie cez počítač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umelecká činnosť

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

Technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

Hodiny spolu

 

22

2

19

4

23

2

25

2

25

3

25,5

4,5

27

4

27,5

4,5

29,5

2,5

28,5

4,5

Spolu za ročník

 

24

23

25

27

28

30

31

32

32

33

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
  Zimná 6, Čierna nad Tisou
 • 056/63 50 596

Fotogaléria