Navigácia

Počet návštev: 749840

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Čierna nad Tisou,Zimná 6 , 076 43 Čierna  nad Tisou
 

Školský poriadok ZŠ

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

Dodržiavanie školského  poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať.

Riaditeľ školy dňom 28.8.2011 vydáva tento školský  poriadok , zároveň ruší školský poriadok zo dňa 1.9.2006.

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy.

Začiatok vyučovania je o 7.45 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5, 10, 15, 20 minútové, veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Vyučovacie hodiny v popoludňajšej zmeny sú 40 minútové.

 

Časové rozdelenie dňa:

07,30 – 07,40 – príchod do školy

07,45 – 08,30 – 1. vyučovacia hodina

08,40 – 09,25 – 2. vyučovacia hodina

09,30 – 10,15 – 3. vyučovacia hodina

10,30 – 11,15 – 4. vyučovacia hodina

11,25 – 12,10 – 5. vyučovacia hodina

12,25 – 13,10 – 6. vyučovacia hodina

13,25–  14,00–  7. vyučovacia hodina                                  Obedňajšia prestávka po 5. a 6. vyuč.hodine

 

2.zmena

12,30 –13,10      1. vyučovacia hodina

13,15 –13,55       2.vyučovacia hodina                                 Obedňajšia prestávka po 2. vyuč. hodine

14,10– 14,50       3.vyučovacia hodina

14,55–15,35        4.vyučovacia hodina

15,45– 16,25       5.vyučovacia hodina

16,30– 17,10       6.vyuč.hodina

 

 

 

 

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:
 

Článok  1 Príchod žiakov do školy.

Článok  2 Správanie sa žiakov na vyučovaní.

Článok  3 Správanie sa cez prestávky.

Článok  4 Odchod žiakov zo školy.

Článok  5 Dochádzka žiakov do školy.

Článok  6 Starostlivosť o zovňajšok.

Článok  7 Zdravotná starostlivosť.

Článok  8 Starostlivosť o školské zariadenie, šk. potreby, prostredie učební, chodieb a šk. ihriska.

Článok  9 Povinnosti týždenníkov.

Článok  10 Triedna  samospráva  žiakov.

Článok  11 Dochádzka žiakov do klubu detí.

Článok  12 Stravovanie v školskej výdajni jedál.

Článok  13 Správanie sa žiakov mimo vyučovania.

Článok  14 Pochvaly a iné ocenenia.

Článok  15 Práva žiakov.

Článok  16 Žiakom nie povolené.

Článok  17 Vzťahy medzi žiakmi.

Článok  18 Mobilný telefón.

Článok  19 Opatrenia vo výchove.

Článok  20 Obťažovanie a diskriminácia.

Článok  21 Základné práva a povinnosti rodičov.

Článok  22 Záverečné  ustanovenie.

 

                                                                                    Článok 1

Príchod žiakov do školy

 

1.        Žiak prichádza do školy od 7.30  do 7.40   hod., aby si pred začiatkom vyučovacej hodiny bol na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Zdržiava sa na vonkajšej chodbe, kým ho službu konajúci učiteľ nepustí do vnútorných  priestorov školy. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť príde 5 minút pred začiatkom vyučovania /činnosti/.  Do triedy  vstupuje v sprievode vyučujúceho.

2.        Ešte pred vstupom do budovy si očistí obuv a, preobuje sa do zdravotne vhodnej obuvi, uloží si topánky na svoje miesto, do označeného obuvníka svojej triedy. Žiak si obuv nenosí do triedy! V šatni nenecháva peniaze a cenné predmety.

3.        Budova školy sa ráno uzatvára o 8.00 hod., keď príde žiak po tomto termíne, bude do školskej budovy vpustený so zápisom o oneskorenom príchode. 3 neskoré príchody sa počítajú ako 1 neospravedlnená hodina. To isté platí keď sa oneskorí z prestávky!

4.        Žiak do školskej budovy  vchádza hlavným vchodom, ktorý  ráno otvára pani školníčka.

5.        Neprichádza skôr, ako je stanovený začiatok príchodu na vyučovanie, nesmie sa zdržiavať v budove  školy bez dozoru pedagogického pracovníka okrem dochádzajúcich žiakov, ktorí sú viazaní na spoje SAD.

6.        Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove školy používať topánky s kolieskom, skejtbordy, kolieskové korčule,  bicykle a akékoľvek dopravné prostriedky.

7.        Pred začatím vyučovania poverený žiak , to je týždenník príslušnej triedy, skontroluje poriadok v šatni svojej triedy.

 

 

                                                                             Článok2


Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

 1. V prípade, že sa  učiteľ v priebehu 5 minút  nedostaví na vyučovaciu hodinu, poverení  žiaci, zvyčajne predseda triedy, oznámi túto skutočnosť vedeniu školy
 2.  Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 3. Veci potrebné na vyučovanie si žiak pripraví cez prestávku.  Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice.
 4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 6.  Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.
 7. Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocní, ak to potrebujú.
 8.  Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 9.  Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
 10.  Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 11. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.
 12. Žiak sa nesnaží získať výhodu pre seba  narušovaním vyučovania, a tým vyviesť učiteľa z  miery „ukradnutím“ z jeho vyučovacieho času. Preto rešpektuje učiteľovo právo na vyučovacej hodine a zároveň  zásady slušnosti.
 13. Učiteľ má právo kedykoľvek si vziať slovo a  začať komunikačný akt. Môže prerušiť reč žiaka, kedy on uzná za vhodné v rámci pedagogického rozhovoru – on učí žiaka. Učiteľ môže hovoriť s kým chce. Sám si vyberá partnera - konkrétneho žiaka, skupinu žiakov alebo triedu ako celok.
 14. Učiteľ si volí tému rozhovoru. Aj keď je učivo dané osnovami, konkrétnu tému komunikácie volí učiteľ podľa svojich pedagogických zámerov.
 15. Učiteľ môže hovoriť v ktorejkoľvek časti učebne: za katedrou, v uličke alebo z iného miesta.
 16. Učiteľ môže hovoriť postojačky, v sede alebo pri chôdzi.
 17. Žiak môže na hodine  hovoriť, len keď dostane slovo. Slovo mu udeľuje učiteľ. Nesmie hovoriť bez dovolenia ani vtedy, keď nehovorí nikto. Hovorí iba s tým, s kým mu je to určené. Hovorí s tým, kto mu položil otázku alebo dal iný   pokyn k odpovedi. Býva to spravidla učiteľ. Hovorí iba o téme, o ktorej je reč. Téma rozhovoru je daná otázkou, spravidla otázkou učiteľa .
 18.  Žiak hovorí iba tak dlho, ako je mu to dovolené. Učiteľ môže jeho rozhovor prerušiť alebo naopak, prikázať, aby pokračoval.
 19. Žiak hovorí iba na mieste, ktoré má určené. Hovorí v lavici, ak dostane pokyn, hovorí pri tabuli.
 20.  Komunikácia sa obyčajne začína tak, že učiteľ položí žiakovi otázku alebo dá iný pokyn k odpovedi.
 21.  Ak žiak opakovane alebo zámerne neprinesie pomôcky alebo ŽK na vyučovanie, odmieta alebo ignoruje pokyny učiteľa tak, že je narušený vyučovací proces a učiteľ kvôli nemu neplní verejný záujem - je ohrozené právo na vzdelanie ostatných spolužiakov- rieši situáciu s vedením školy podľa § 58 Školského zákona. /viď. Výchovné opatrenia/.
 22.  Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia vstaním. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.
 23. Za dokázateľné plagiátorstvo pri písaní slohov, referátov či tvorbe projektov, hanobenie autorských práv kopírovaním, rozmnožovaním a nebodaj obohacovaním sa na pôde školy, budú okrem školského poriadku proti žiakovi vyvodené trestnoprávne náležitosti podľa Občianskeho zákonníka a Zákonu o rodine.
 24.  Pri opakovanom vyrušovaní a podvádzaní pri písaní testu učiteľ test alebo možnosť odpovede žiakovi odoberie, pričom v ten deň stráca možnosť test opakovať - opraviť si ho. Náhradný termín po jeho ospravedlnení pred celou triedou vyučujúci uzná a udelí náhradný termín podľa svojho rozhodnutia.
 25.  Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku žiaci dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia
 26. Žiakom sa prikazuje:

a) zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,

b) dodržiavať predpisy a pokyny BOZ, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,

c)oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, používať predpísané ochranné pracovné prostriedky,

d) do zborovní, telocviční, dielní a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.

27. Žiaci majú prísne zakázané používať mobilný telefón počas vyučovania, ako aj po celý čas, kým sa zdržujú v budove školy. Ak majú mobilný telefón pri sebe, počas vyučovania ho majú vypnutý a uložený v školskej taške. Za odcudzenie a stratu mobilného telefónu, MP3 prehrávačov, iPhonov a inú techniku, ako aj ďalších hodnotných materiálov (napr. zlaté prstene, retiazky, väčší obnos peňazí), ktoré nie sú predmetom vyučovania,  škola nezodpovedá. Pri použití telefónu počas času vyučovania a v budove školy bude žiakovi telefón zadržaný a vrátený rodičom až po osobnom rozhovore s nimi.

28.   Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ môžu využívať športový areál len pod priamym pedagogickým dozorom. Žiaci ŠKD môžu využívať školský dvor v popoludňajších hodinách pod dozorom vychovávateliek.

 

                                                                         Článok 3

                                                                   Správanie sa cez prestávky

 

 

1.        Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a pomaly. Žiak nebeží, nenaháňa sa.

2.        Prestávky sú päť, desať a pätnásťminútové.

3.     Po tretej vyučovacej hodine, teda počas veľkej prestávky ,si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú pod dozorom dozor konajúceho učiteľa na veľkú prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia sa všetci prechádzajú po chodbách školy. Do tried postupne odchádzajú podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa. Počas prestávok sa pomaly prechádzajú s ostatnými žiakmi po chodbe, pri tom môžu skonzumovať desiatu, opakovať si učivo na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, rozprávať sa s ostatnými žiakmi.

4.        Papiere a odpadky sa odhadzujú do košov! Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.

5.        Ak je vyučovanie v odborných učebniach, vezmeš si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunieš pred odbornú učebňu.

6.        Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere  a iné odpadky a zdržiavať sa v inej triede ako ich kmeňovej.

7.        Vyskočenie z prízemných okien bude považované za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré bude  žiakovi udelená  znížená známka zo správania.

8.        Pred odchodom na prestávku, keď budú mať žiaci vyučovaciu hodinu TV, zoberú si úbor so sebou a na konci prestávky čakajú na vyučujúceho v určenom priestore  pred hodinou TV.

9.        Presun žiaka na krúžky, nepovinné predmety je samostatný, v zodpovednosti vedúcich záujmových útvarov a zákonných zástupcov. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho pred hlavným vchodom, resp. na vopred dohodnutom mieste.

10.   Žiaci rešpektujú zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozornia na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie nielen školského poriadku, ale aj Občianskeho zákonníka atď. a musíme to hlásiť podľa § 58 Školského zákona. /viď. Výchovné opatrenia/.

29.   Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog :

a)     učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky,

b)     v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy,

c)     ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

 

 

 

 

                                                                              Článok 4

Príchod žiakov zo školy

 

1.        Po skončení poslednej  vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do aktovky, očistia si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyložia si stoličku na lavicu.

2.        Pod vedením dozor konajúceho učiteľa sa premiestnia žiaci do šatne, kde sa prezujú a pod dozorom  učiteľa opustia školskú budovu.

3.        Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.

4.        Žiaci poverení starostlivosťou o triedu / týždenníci, príp. určená služba /  skontrolujú triedu – čistota, zatvorené okná, zhasnuté svetlá, zotretá tabuľa -  až potom ju opustia.

5.        Ak žiak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci žiaci odnesú do zborovne školy.

6.        V blízkom okolí školy žiaci využívajú asfaltové chodníky, nie trávnik, z dôvodu BOZ a cez hlavné cesty použijú prechod pre chodcov.

7.        Po skončení vyučovania  už za žiaka zodpovedajú rodičia.

8.        Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľa za žiaka.

9.        Opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto môže žiak len so súhlasom vyučujúceho alebo  triedneho učiteľa.

 

 

                                                                   Článok 5

Dochádzka žiakov do školy

 

1.        Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.

2.        Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.

3.        Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania písomnou formou. Žiaka  možno uvoľniť   najviac 3 dni v jednom polroku.

4.        Forma ospravedlňovania je preferovaná písomná do ŽK, žiadosť na tlačivo a vo výnimočných prípadoch telefón do 24 hodín.

5.        Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, rodič je povinný informovať triedneho učiteľa o dĺžke ďalšieho liečenia žiaka. Po nástupe do školy je dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca preukázať potvrdenie od lekára do 3 dní po nástupe do školy.

6.     Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

 

 

 

 

                                                                Článok 6

Starostlivosť o zovňajšok

1.     Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Dievčatá majú zahalené bedrové partie , nenosia vrchnú odev s hlbokým výstrihom, sukne nosia primeranej dĺžky. Majú zakázané líčiť sa, mať dlhé a nalakované nechty . Žiaci majú zakázané nosenie pirsingu, čo nie je v súlade s BOZP TV a teraz už aj nášho ŠP. Nápadná úprava vlasov, ich neupravenosť, neprimeraná dĺžka, alebo forma, ktorá zakrýva oči žiaka ako aj nosenie drahých šperkov je neprípustné !

2.        Zo zdravotných a estetických dôvodov neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.  

 

3.        Žiak má v škole svoje hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.

 

4.     Na hodine telesnej výchovy sa prezlečie do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré má žiak počas vyučovania.

 

 

                                                           Článok 7

Zdravotná starostlivosť

 

1.        Žiaci chodia do školy čistí a upravení. Pri zaznamenaní pedikulózy na škole našimi pedagógmi školy a nájdení  vši detskej vo vlasoch konkrétneho žiaka, bude žiak odobratý z kolektívu a následne po oznámení rodičom odoslaný k lekárovi, ktorý potvrdí návrat do kolektívu. Následne bude vykonaný ranný filter – prezretie všetkých žiakov pred  vpustením do školy.

2.        Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.

3.     Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľovi školy.

4.     V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.

5.        V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a  omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov -  počas cesty a po dobu celého školského výletu.

6.        Zakazuje sa nosiť do školy legálne aj nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku!

7.        Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a spolužiačok. V odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov, nahlásení na príslušný odbor sociálnej starostlivosti a budú riešení v trestnoprávnom konaní podľa zákona!

8.        Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách TV dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.

9.        Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

10.     Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore lekára s RŠ (ZRŠ). Žiaci sa ich zúčastnia v doprovode rodiča .

 

 

 

 

                                                                     Článok 8

 

Starostlivosť o školské zariadenie, šk. potreby, prostredie učební, chodieb a šk. ihriska

 

1.     Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.

2.     Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144, odstavec 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.

3.     Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

4.     Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.

5.     Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).

6.     Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.

7.     Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.


                                                               Článok 9

Povinnosti týždenníkov

1.        Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie.

2.        Na vyzvanie učiteľa  hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

3.        Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu vlhkou špongiou, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

4.     Ich povinnosti sú najmä: pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby; po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria obloky, prekontrolujú uzávery vody; dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

 

                                                               Článok 10

Triedna  samospráva  žiakov

 

1.        Žiacky kolektív triedy si so súhlasom  triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu  na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy. Predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

2.      Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy.

 

 

                                                                     Článok 11

Dochádzka žiakov do klubu detí

1.        Žiak je do ŠKD a ŠJ  prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku.

2.        V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.

3.        Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas a v sprievode inej osoby, ako je uvedený v zápisnom lístku,  musí  to  oznámiť vychovávateľke písomne.

4.         Na žiaka v ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.

5.        Ak  žiak v ŠKD nerešpektuje pokyny vychovávateľa,  opakovane porušuje školský poriadok, svojím správaním ohrozuje ostatných, môže byť vylúčený z ŠKD.

6.        Činnosti ŠKD : od 11,15 hod. do 16,30 hod.

 

                                                                   Článok 12

Stravovanie v školskej výdajni jedál

1.     Správanie žiakov v školskej výdajni jedál usmerňuje vnútorný poriadok školskej výdajne a dozor konajúci učiteľ.

2.     V prípade nevhodného správania sa v školskej výdajni môže byť žiak zo školskej výdajne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozor konajúceho učiteľa.

3.     V školskej výdajni je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.

 

                                                                  Článok 13

Správanie sa žiakov mimo vyučovania

 

1.        Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa  a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú určené termíny miesta a času stretnutia.

2.        Majú sa vždy snažiť vystupovať voči dospelým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, aj voči spolužiakom slušne, a tak vzorne reprezentovať svoju rodinu, školu a mesto, odkiaľ prišli na návštevu.

3.        Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

4.     .Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.

5.     Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.

6.     Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.

7.     Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimovyučovacom čase zakázané!!!

 

                                                                          Článok 14

Pochvaly a iné ocenenia

 

1.        Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.

2.        Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

3.     Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ, ale aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.

4.     V osobitne odôvodnených prípadoch - najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.

5.     Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

6.     Individuálna ústna pochvala učiteľom:

Pochvala triednym učiteľom:

Ø  za výborný prospech a vzorné správanie

Ø  za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo obvodových kolách súťaží)

Ø  za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi spolužiakmi

7.     Pochvala riaditeľom školy:

Ø  za výborný prospech a vzorné správanie /(priemer známok 1,00)

Ø  za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných , regionálnych a vyšších kolách súťaží)

Ø  za záslužný alebo statočný čin

8.     Udelenie vecnej odmeny:

Ø  na konci školského roka za vzornú reprezentáciu školy

 

                                                                               Článok15
Práva žiakov

 

 

1.        Každý žiak bez rozdielu má právo na bezplatné vzdelávanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

2.        Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

3.        Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

4.        Žiak má právo na omyl.

5.         Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie a poznať  v primeranej lehote výsledok hodnotenia.

6.        Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i  spolužiakov.

7.         Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

8.        Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje  vnútorný poriadok školy.

9.        Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci  triedy .

10.     Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

11.     Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

12.     Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných  aktivít, ktoré organizuje škola.

14.Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa a výchovného poradcu.

13.     Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

14.   Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroku  má právo do 3 dní požiadať o komisionálne preskúšanie žiaka.

15.      Žiak 5.-9.roč., ktorý je na konci  II. polroku klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.

Ø  Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy.

Ø  Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.

Ø  Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.

Ø  Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:

a)ak je skúšaný v náhradnom termíne,

b)keď koná opravné skúšky,

c)ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

c)ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

d)ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy

f) pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona)

e) v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Ø  Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

 

                                                                             Článok16
Žiakom nie je povolené

 

1.        Fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho.

2.        Prinášať do školy veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, napr. časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré propagujú pornografiu. - Aj v telefóne!

3.        Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje).

4.        Znečisťovať steny (interiér aj exteriér) kreslením, sprejovaním, písaním ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy.

5.        Používať vulgárne výrazy.

6.        Demonštrovať prejavy intimity, sexuálneho správania sa v čase vyučovania - prestávky, výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky výcvik -  voči spolužiakom a ani učiteľom a taktiež je neprípustná akákoľvek forma fyzického zbližovania intímneho charakteru!

7.        Používať mobilný telefón na vyučovaní, v tomto čase musí byť telefón vypnutý (pri porušení tohto pravidla je učiteľ oprávnený mobilný telefón žiakovi zadržať a odovzdať ho jeho zákonnému zástupcovi); v prípade nutnosti povolí jeho použitie vyučujúci.

8.        Konzumovať potraviny počas vyučovacích hodín. O výnimočných prípadoch rozhodne vyučujúci.

9.        Prechovávať a konzumovať energetické nápoje.

10.     Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a rodiča.

11.     Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho (viď autorský zákon , na to vhodnú techniku nie je povolené nosiť ).

12.     Podvádzať, vyrušovať manipuláciou pomôcok a mobilov .

13.     Našepkávať, zabávať sa celú vyučovaciu hodinu.

14.     Neplnenie úloh a príkazov vrátane domácich úloh a nosenie si pomôcok.

15.     Svojvoľné presádzanie sa pred aj počas vyučovacej hodiny, ako aj svojvoľne sa pohybovať počas hodiny po triede a škole ( žiak sa musí na takých to presunoch a zmenách dohodnúť s vyučujúcim).

16.     Predlžovanie času pri plnení úloh.

17.     Kladenie sabotujúcich otázok učiteľovi (s cieľom provokovať a rušiť vyučovanie).

18.     Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia.

19.     Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).

20.     Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.

21.     Prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a iné).

22.     Rovnako neprípustné je byť pod vplyvom týchto látok.

23.     Popisovať a kresliť na steny školy zvonku, steny a kabínky sociálnych zariadení, chodby a učebne ako aj nábytok učební.

 

 

 

 

                                                                         Článok17
Vzťahy medzi žiakmi

 

1.        Je prísne zakázané slabších alebo mladších spolužiakov vydierať, okrádať a ubližovať im, ničiť ich veci a nápismi a striekaním hanobiť ich meno a najbližších.

2.        Spory so spolužiakmi žiak rieši bez použitia fyzickej sily a dohodne sa s nimi priateľsky. "Hovorme spolu, nebime sa!"

3.        Žiak netoleruje šikanovanie, neprizerá sa tomu, zavolá pomoc dospelého.

4.        Žiak nechá na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuje a neponižuje nikoho, uznáva druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

5.     V prípade úrazu či náhleho ochorenia, alebo ak je svedkom niečoho neprirodzeného, ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 

 

                                                                     Článok18
Mobilný telefón

 

1.     Žiaci majú prísne zakázané používať mobilný telefón počas vyučovania, ako aj po celý čas, kým sa zdržujú v budove školy. Ak majú mobilný telefón pri sebe, počas vyučovania ho majú vypnutý a uložený v školskej taške. Použiť ho žiak môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto pravidla je učiteľ oprávnený mobilný telefón žiakovi zadržať a odovzdať ho až jeho zákonnému zástupcovi.
 

                                                                         Článok19
Opatrenia  vo výchove

 

1.     Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.

2.        Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

3.        Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.

4.        Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy ( v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa ) alebo školského zariadenia, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá:

                a) zákonného zástupcu,

                b) zdravotnú pomoc,

                c) policajný zbor

                ( § 58 ods. 3 a 4 školského zákona).

5.        Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

6.     .Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na lavici.

7.     Žiak, ktorý nepredloží ŽK (o čom vyučujúci urobil záznam do triednej dokumentácie) bude mu udelené za polrok : záznam v triednej dokumentácii

Ø  3 – 6 - krát - napomenutie triednym učiteľom

Ø  7 – 10 - krát - pokarhanie triednym učiteľom

Ø  11 – 15 - krát - pokarhanie riaditeľom školy

Ø  16 – krát a viac - znížená známka zo správania 2. stupňa

8.     Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania  učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.

9.     Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK - dopíše známky a poznámky podľa KZ, skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.

10.   Za neospravedlnené hodiny :

Ø  1 hodina - napomenutie od triedneho učiteľa

Ø  2 - 3 hodín - pokarhanie od triedneho učiteľa

Ø  4 - 11 hodín - pokarhanie riaditeľom školy, predvolanie rodičov na pohovor

Ø  12 - 25 hodín - 2 zo správania

Ø  26 - 45 hodín - 3 zo správania

Ø  nad 46 hodín - 4 zo správania

Pri počte nad 15 neospravedlnených hodín / v jednom mesiaci / upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy príslušné štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu.

11.   Ospravedlnenia od rodičov :

Ø  možno najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni, musí žiak (zákonný zástupca) predložiť potvrdenie od lekára, inak sú hodiny neospravedlnené.

Ø  za neskorý príchod na vyučovanie 3x - 1 neospravedlnená hodina,

Ø  za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako neospravedlnená (môže byť ospravedlnená rodičmi, ak sa ešte nedosiahol počet 25 hodín)

12.   Záznamy v klasifikačnom zázname:

Ø  3 - napomenutie triednym učiteľom 

Ø  4-6 - pokarhanie triednym učiteľom 

Ø  7-9 -pokarhanie riaditeľom

Ø  10-11 – znížená známka zo správania školy 2. Stupňa

Ø  12-13 – znížená známka zo správania 3. stupňa

Ø  nad 13 – zhoršená známka zo správania 4. Stupňa

13. Okamžité riaditeľské pokarhanie dostane žiak za: 

Ø  úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka,

Ø   šikanovanie spolužiaka,

Ø  vulgárne vyjadrovanie,

Ø  úmyselné poškodenie majetku školy,

Ø  krádež vecí v škole,

Ø  fajčenie, pitie alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy,

Ø  použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine,

Ø  alebo iný dôvod určený pedagogickou radou. *

      14 .Okamžité udelenie zníženej známky zo správania dostane žiak za:

Ø  úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka,

Ø  šikanovanie spolužiaka,

Ø  krádež vecí v škole,

Ø  fajčenie, pitie alkoholu, užívanie narkotík v priestoroch školy. *

 

                                                                                       Článok 20

Obťažovanie a diskriminácia

 

1.        Obťažovanie v škole je také správanie žiaka alebo skupiny žiakov, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.

2.     Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti žiaka a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.

3.        Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie žiaka alebo žiačky na diskrimináciu tretej osoby - iného žiaka alebo skupiny žiakov. / napr. objímanie sa so spolužiačkou - spolužiakom pred inými žiakmi školy počas vyučovania a prestávok v priestoroch školy/.

 

                                                                                   Článok 21

Základné práva a povinnosti rodičov

       I. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka)

1.     Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Združení rodičov školy. Združenie rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.

2.     Úlohou Združenia rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.

3.     Združenie rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

4.     Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

5.     Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

     II. Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

1.     Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

    III. Spolupráca školy a rodiny

1.     Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka (ŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj konzultačné hodiny.

2.      Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.

              Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.

 

3.     Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.

 

                                                                           Článok22
                                                               Záverečné  ustanovenie

1.     Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy / školský poriadok/  schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Združení rodičov.

2.     Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom na prvom ZRPŠ v danom školskom roku.

3.     Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov triedy na začiatku školského roka na prvých triednických hodinách.

4.      Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 28.8.2011.  

 

 

 Prerokované v PR    dňa 25.09.2011                                            Vypracovala : Mgr.Alica Hegedüšová

                                                                                                                                             Riaditeľka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TISZACSERNYŐI  MAGYAR  TANÍTÁSI   NYELVŰ  ALAPISKOLA 

 

 

ISKOLAI  RENDTARTÁS

 

Iskolánk működését az oktatási miniszter  245/2008. számú törvényének 153.§ szabályozza. Az iskola belső rendszabályzatának feladata a feladatok racionális elosztása, a munkaidő helyes kihasználása, valamint az iskolai és munkabalesetek megelőzése.

            Az iskolai rendtartás elősegíti  iskolánk oktatási  és nevelési feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező minden tanulónak és az iskola minden alkalmazottjának egyaránt.

            Az iskola igazgatósága által 2011. 8. 28-án kiadott rendtartás  hatálybalépésével  megszűnik  a  2006. 9. 1- jén kiadott  iskolai rendtartás..

            A tanítás reggel  7.45 órakor kezdődik. A tanórák időtartama 45 perc, csengetés jelzi az órák elejét és végét. A tanórák közötti szünetek 5, 10, 15 illetve 20 percesek, a nagyszünet a 3. óra után következik és 15 percig tart. A délutáni tanítás tanórái 40 percesek.

 

A tanórák és a szünetek rendje a délelőtt:

 

07,30 – 07,40 –  érkezés az iskolába

07,45 – 08,30 – 1.  tanítási óra

08,40 – 09,25 – 2.  tanítási óra

09,30 – 10,15 – 3.  tanítási óra

10,30 – 11,15 – 4.  tanítási óra

11,25 – 12,10 – 5.  tanítási óra

12,25 – 13,10 – 6.  tanítási óra

13,25–  14,00–  7.  tanítási óra                                   Ebédszünet  5. a 6. óra után

 

 

A tanórák és a szünetek rendje a délután :

 

2,15-  12,25      érkezés az iskolába

12,30 –13,10      1. tanítási óra

13,15 –13,55       2. tanítási óra                                    Ebédszünet a 2. óra után

14,10– 14,50       3. tanítási óra

14,55–15,35        4. tanítási óra

15,45– 16,25       5. tanítási óra

16,30– 17,10       6. tanítási óra

 

Az iskolai rendtartás  a következő fejezeteket tartalmazza:

 

1.       cikkely  A tanulók érkezése az iskolába

2.       cikkely  A tanulók viselkedése a tanítási folyamat idején

3.       cikkely  Viselkedés a szünetben

4.       cikkely  A tanulók távozása az iskolából

5.       cikkely Az iskolalátogatás szabályai

6.       cikkely  A tanulók külső megjelenése

7.       cikkely  Gondoskodás az egészségről

8.       cikkely  Gondoskodás az iskola berendezéséről, tanszerekről, tantermekről és az iskolaudvarról

9.       cikkely  A hetesek kötelességei

10.   cikkely  Diákönkormányzat

11.   cikkely  Az iskolai klub látogatása

12.   cikkely  Étkezés az iskolai étkezdében

13.   cikkely  A tanulók tanórán kívüli viselkedése

14.   cikkely  Dicséretek és jutalmak

15.   cikkely  A tanulók jogai

16.   cikkely  Tilalmak

17.   cikkely  A tanulók közötti kapcsolatok

18.   cikkely  Mobiltelefon

19.   cikkely  Nevelési óvintézkedések

20.   cikkely  Zaklatás és diszkrimináció /hátrányos megkülönböztetés/

21.   cikkely  A szülők jogai és kötelességei

22.   cikkely  Záró rendelkezések

 

1.       cikkely

A tanulók érkezése az iskolába

 

1.       A tanuló 7.30-tól 7.40-ig érkezik az iskolába. A tanóra megkezdése előtt elfoglalja a helyét és előkészíti a szükséges taneszközöket. Az iskola előcsarnokában tartózkodik mindaddig, míg a szolgálatot teljesítő pedagógus nem engedi be az iskola belső területére. A délutáni tanórákra illetve érdekköri tevékenységekre kezdés előtt 5 perccel  érkezik meg.  A tanterembe csak a pedagógus kíséretében léphet be.

2.       Mielőtt a tanuló belépne az iskola épületébe,  megtisztítja a cipőjét, megfelelő váltópapucsot húz és cipőjét behelyezi az osztálya számára kijelölt cipőszekrénybe. A tanuló cipőjét nem viheti az osztályba! Az öltözőben nem hagyhat  értékes tárgyakat illetve pénzt.

3.       Az iskola épülete reggel 8.00 órakor bezár. Ha a tanuló később érkezik, az iskola épületébe csak a késői érkezés bejegyzése után léphet. 3 ilyen késés 1 igazolatlan órának felel meg. Ugyanez érvényes, ha a tanuló a szünetről érkezik később a tanterembe.

4.       A tanuló az iskola épületébe a főbejáraton érkezik, melyet reggel az iskola gondnoka nyit ki.

5.       A tanuló az előcsarnokból csak az ügyeletes tanár engedélyével léphet be az iskola épületébe, kivételt képeznek a bejáró tanulók, akik autóbuszhoz vannak kötve.

6.       Biztonsági okokból nem engedélyezett az iskola épületében görkorcsolya, gördeszka, kerékpár  vagy más közlekedési eszközök használata.

7.        A tanítás kezdete előtt egy megbízott tanuló / a hetes / ellenőrzi az előcsarnokban a  szekrényük körüli rendet.

 

2.       cikkely

A tanulók viselkedése a tanítási óra alatt

1.       Abban az esetben, ha a tanító becsengetés után 5 perccel nem jelent meg az osztályban, a megbízott tanulók, általában az osztályelnök, értesíti erről az iskola vezetőségét.

2.       Az osztályfőnök által készített ülésrendet a tanuló köteles betartani,  nem változtathatja meg önkényesen helyét az osztályban.  A szaktantermekben és a műhelyben a tanuló helyét az illetékes tanító határozza meg.

3.       Kicsengetés után a tanuló kikészíti a következő tanórához szükséges tanszereit. A nem szükséges dolgokat beteszi a táskájába,  rendet rak maga körül, és csak ezután hagyja el a termet és megy szünetre.

4.       A tanuló a tanítási órán fegyelmezetten, illedelmesen ül, figyeli a tanító magyarázatát és osztálytársai feleleteit, aktívan dolgozik, nem súg, nem másol társától, nem zavarja a tanítási óra menetét.

5.       Ha a tanuló kérdezni akar valamit vagy felelni szeretne, kézfelnyújtással jelzi ezt.

6.       Ha a tanuló nem készült a tanítási órára vagy nincs kész a házi feladata, elnézést kér a tanártól a tanóra elején, és megindokolja mulasztását. A házi feladatot a tanuló otthon készíti  el, nem az iskolában másolja a társáéról.

7.       A tanuló köteles értesíteni az illetékes tanítót, ha balesetet észlel vagy bármely iskolatársának egészségügyi problémái adódtak.

8.       A tanuló csak az illetékes tanár vagy osztályfőnök beleegyezésével hagyhatja el az osztályt, tornatermet vagy egyéb helyiséget.

9.       A tanuló helyét és környezetét tisztán és rendezetten tartja.

10.   A tantermekben levő ablakokat, redőnyöket, villanykapcsolókat és oktatási eszközöket  a tanulónak csak a tanító beleegyezésével lehet kezelni.

11.   A tanórákon, szünetekben és a tanítási időn kívül tilos az osztálytársak , iskolatársak megfélemlítésének, zaklatásának bármilyen formája: fizikai, szóbeli, lopás, személyes tárgyak megrongálása,megalázó, gúnyoló kijelentések, megnyilvánulások.

12.   A tanuló nem próbál előnyt szerezni magának a tanítási folyamat zavarásával, s ezáltal kihozni a tanárt béketűréséből a tanítási óra megrövidítésével. Ezért tiszteletben tartja a tanító jogait a tanórán és egyúttal az illemszabályokat is.

13.   A tanítónak jogában áll bármikor átvenni a szót, és kezdeményezni a kommunikációt. A pedagógiai beszélgetés során megszakíthatja a tanuló beszédét, amikor ő azt indokoltnak tartja – a tanító tanítja a tanulót. A tanító azzal beszélhet, akivel akar. Ő választja ki partnerét – konkrét tanulót, csoportot vagy az egész osztályt együttesen.

14.   A tanító választja meg a beszélgetés témáját. Annak ellenére, hogy a tananyag adott a tantervből, a beszélgetés konkrét témáját a tanító választja meg nevelési-oktatási céljainak megfelelően.

15.   A tanító a tanterem bármely részén beszélhet: a katedra mögött, a padok között, illetve egyéb helyeken.

16.   A tanító beszélhet állva, ülve vagy járás közben.

17.   A tanuló csak akkor beszélhet a tanítási órán, ha szót kap a tanítótól. Akkor sem beszélhet engedély nélkül, ha nem beszél akkor senki.  Csak azzal beszélhet, aki a kérdést feltette számára, vagy aki  utasítást adott a felelethez – ez általában a tanító. Csak a megadott témáról beszélhet. A beszélgetés témája adott a kérdésekkel, melyeket általában a tanító tesz fel.

18.   A tanuló csak olyan hosszan beszélhet, ameddig ez számára engedélyezett. A tanító a tanuló beszédét bármikor megszakíthatja vagy ellenkezőleg utasítást ad a annak folytatásához.

19.   A tanuló csak azon a helyen beszélhet, amely számára adott. A padban felel, illetve a táblánál, ha erre utasítást kap.

20.   A beszélgetés általában úgy kezdődik, hogy a tanító felteszi a kérdést vagy egyéb utasítást ad a felelethez.

21.   Ha a tanuló szándékosan vagy ismételten nem hozza el a tanítási órára tanszereit, segédeszközeit vagy a tanulókönyvét, megtagadja vagy figyelmen kívül hagyja a tanító utasításait olyan mértékben, hogy ezáltal megzavarja a tanítási folyamatot, és a tanító miatta nem tudja teljesíteni feladatkörét – veszélyeztetve van az osztálytársak művelődéshez való joga – a tanító az adott helyzetet az iskola vezetőségével együtt oldja meg az oktatási törvény 58. sz. § alapján /lásd nevelési intézkedések/.

22.   Ha a tanterembe felnőtt személy lép be, a tanulók felállva üdvözlik, és a tanító utasítására ülnek le. Ugyanígy cselekszenek a személy távozásakor is. A testnevelés órákon, munkaórákon, rajzórákon ill. felmérő írása közben a tanulók nem köszönnek.

23.   Ha a tanuló plágiumot követ el / mások fogalmazását, beszámolóját vagy tervezetét eltulajdonítja/ vagy meggyalázza más szerzői jogait másolással, sokszorosítással, illetve saját maga meggazdagodásának céljából, a tanuló  ellen az iskola igazgatósága az iskolai  rendszabályon kívül megfelelő büntetőjogi intézkedéseket tesz a Polgári Törvénykönyv és a Családjog alapján.

24.   Ha a tanuló ismételten csal az írásbeli felmérés idején, illetve zavarja annak menetét, a tanító elveszi az adott tanuló felmérőjét, illetve megtagadja a felelés lehetőségét, miközben a tanulónak nem engedélyezett a felmérő vagy felelet aznapi megismétlése, kijavítása. Miután a tanuló bocsánatot kért a tanártól az egész osztály előtt, a tanító jóváhagyja és biztosítja számára saját döntése alapján a pótterminust.

25.   Az iskolai kirándulásokon,  tanulmányi kirándulásokon, osztálykirándulásokon, úszó- illetve sítanfolyamokon a tanulók betartják a pedagógusok utasításait. Betartják a foglalkozások megadott helyét és idejét.

26.   A tanuló köteles :

 

a.       részt venni az iskola által szervezett képzéseken és útmutatásokon,

b.      betartani a biztonsági előírásokat és utasításokat, amelyekkel a tanulók év elején kellőképpen ismertetve voltak

c.       jelenteni az osztályfőnöknek minden hiányosságot és hibát, melyek veszélyeztetik a tanulók biztonságát, használni az előírt védőfelszereléseket

d.      a tanácsterembe, tornaterembe, műhelybe és más szaktanterembe a tanulók csak a pedagógus kíséretében mehetnek.

27.   A tanulóknak szigorúan tilos a mobiltelefon használata a tanítási órák alatt, illetve mindaddig, amíg az iskola épületében tartózkodnak.  Ha van a tanulónál mobiltelefon, a tanítási órán köteles azt kikapcsolni, és az  iskolatáskájában tartani. Az iskola nem felel a mobiltelefonok, MP3  lejátszók,  iPhonok , más műszaki tárgyak, illetve a tanításhoz nem szükséges  további értékes dolgok /arany gyűrűk, nyakláncok, nagyobb pénzösszeg/, eltulajdonításáért ill. elhagyásáért. Ha a tanuló a tanítási folyamat idején, illetve az iskola épületében használja a mobiltelefont, a tanítónak jogában áll elvenni tőle, és csak a törvényes képviselő veheti át személyesen.

28.   A mászókát az alsó és felső tagozat diákjai csak közvetlen tanítói felügyelettel használhatják.  Az iskolai klub diákjai a délutáni órákban használhatják a mászókát a nevelőnők felügyelete mellett.

29.   A felső tagozatos diákok nem használhatják a csúszdát. Az iskolai klub tanulói  használhatják a csúszdát a délutáni órákban a nevelőnők felügyelete mellett.

 

3.       cikkely

A tanulók viselkedése a szünetben

 

1.       Biztonsági okokból a folyosókon és a lépcsőfeljáratokon lassan, óvatosan és jobb oldalt közlekedünk. A tanuló nem szalad, nem tolakodik, nem kergetőzik.

2.       A szünetek 5, 10, illetve 15 percesek.

3.       A harmadik tanítási óra után, tehát a nagyszünetben, a tanulók személyes dolgaikat az osztályban hagyják, és a szolgálatot teljesítő tanár felügyelete mellett kimennek az iskolaudvarra, melyet önkényesen nem hagyhatnak el. Kedvezőtlen időjárás esetében minden tanuló az iskola folyosóján sétál.  Az osztályokba a tanulók fokozatosan térnek vissza a szolgálatos tanár utasításait követve. A szünetek idején a tanulók lassan sétálnak a folyosón, miközben elfogyaszthatják a tízóraijukat, ismételhetnek a következő órára, beszélgethetnek társaikkal.

4.       A tanulók a papírt és a szemetet a kosárba dobják! Nem megengedett a szemétnek a WC csészébe, piszoárba, mosdóba dobálása illetve annak szétdobálása az iskola területén.

5.       Ha a tanítás valamely szaktanteremben történik, a tanuló szünet után a szükséges dolgaival együtt fegyelmezetten várja a pedagógust a szaktanterem előtt.

6.       A tanulóknak tilos kihajolni az ablakon, kidobálni a papírt és más szemetet.

7.       A földszinten lévő tantermek ablakából való kiugrás az iskolai rendszabály súlyos megszegésének minősül, és a tanuló büntetése a magaviseleti jegy levonása.

8.       A tanulók a tornaóra előtti szünetre már a tornaruhával együtt mennek, és a becsengetés előtt 1 perccel fegyelmezetten várják a tanítót a megadott helyen.

9.       A tanulók a nem kötelező tantárgyak és szakkörök előtt a főbejáratnál /ill. az előre megadott helyen/ várják a ta9tót.

10.   A tanulók tiszteletben tartják a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok ill. más függőséget okozó szerek használatának tilalmát az iskola minden területén, és figyelmeztetik azokat a tanulókat, akik ezt a rendszabályt meg akarják szegni.  Ha a tanuló az iskola területére cigarettát, alkoholt, kábítószert, illetve más függőséget okozó szereket hoz, ez a cselekedete nemcsak az iskolai rendszabály súlyos megszegésének minősül, éppen ezért az iskola vezetősége a Büntető Törvénykönyv és az Oktatási Törvény 58. sz § alapján jelenti az esetet az illetékes intézménynek.

11.   Iskolánkon a legális és nem legális drogok terjesztése ellen a következő intézkedések lépnek érvénybe:

a.       a pedagógusok illetve az iskola dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni a tanulók gyanús viselkedését,  megfigyelni, nem terjesztenek-e kábítószert vagy egyéb függőséget okozó szereket

b.      gyanú esetén az esetet az iskola vezetőségével közösen oldják meg,

c.       ha valamely tanuló kábítószer hatása alatt van, a pedagógus az iskola vezetőségével közösen értesíti a tanuló törvényes képviselőjét.

 

4.       cikkely

A tanulók eltávozása az iskolából

1.       Az utolsó tanítási óra befejezése után a tanulók elteszik dolgaikat az iskolatáskájukba, rendet raknak , összeszedik a szemetet és eldobják a kosárba, felteszik a széküket a padra.

2.       Pedagógus kíséretében  az öltözőbe mennek, ahol áthuzakodnak, felöltözködnek, és elhagyják az iskola épületét.

3.       A tanuló köteles elhagyni az iskola területét.  Az iskola nem vállalja a felelősséget azon diákért, aki ezt a szabályt megszegi.

4.       Az osztály tisztaságáért felelős tanuló /hetes, tisztaságfelelős/ ellenőrzi az osztályt – rend van-e, bevannak-e zárva az ablakok, el van-e oltva a villany, le van-e törölve a tábla – csak ezek után hagyják el az osztályt.

5.       Ha a tanuló valaminek az eltűnését, hiányát észleli, jelenti a tanítónak vagy az osztályfőnöknek.  A talált tárgyakat a tanulók odaadják a pedagógusnak, aki a tanácsterembe viszi.

6.       Az iskola közvetlen környékén a tanulók biztonsági okokból a kibetonozott járdát használják, nem pedig a füvet, és ha át akarnak menni az út másik oldalára, használják a gyalogátkelőhelyet.

7.       A tanítás befejezése után a tanulóért a szülő felel.

8.       Az iskolai klubot látogató tanulókért az illető nevelőnő veszi át a felelősséget, aki az utolsó tanítási óra után a tanítótól átveszi a gyerekeket. Ezzel a tanító felelőssége a gyerekért megszűnik.

9.       Az osztályt, tornatermet vagy más helyiséget a tanuló csak a tanár ill. osztályfőnök beleegyezésével hagyhatja el.

 

5.       cikkely

Az iskolalátogatás szabályai

 

1.       A tanuló rendszeresen és időben  az órarendje szerint jár iskolába, részt vesz az iskola által szervezett tevékenységeken.

2.       A választható tantárgyakon és érdekkörökön a bejelentkező tanulóknak a megjelenés kötelező.

3.       Ha a tanuló nem tud iskolába jönni előre ismert okokból kifolyólag, a tanuló törvényes képviselője írásban értesíti az osztályfőnököt. A szülő legfeljebb 3 napot igazolhat félévenként.

4.       Az igazolást a tanulókönyv tartalmazza.

5.       Ha betegség miatt a tanuló több mint 3 egymást követő nap hiányzik, a szülő kötelessége informálni az osztályfőnököt a kezelés hosszáról.

6.       A tanuló hiányzása igazolt a következő esetekben: betegség, rendkívüli időjárási körülmény, az autóbusz közlekedés hirtelen megszakadása, a családban történő rendkívüli esemény, versenyen való részvétel.

 6. cikkely

              A tanulók külső megjelenése

 

1.       A tanuló a higiéniai szabályoknak megfelelően tisztán, rendezetten, korához illő viseletben jön iskolába. A lányok öltözete takarja a testet, ne vegyenek  fel mély kivágású felsőruházatot, a szoknya legyen megfelelően hosszú. Nem engedélyezett a haj, arc, köröm festése, illetve a hosszú köröm. Tilos a testékszerek, fiúknak fülbevaló viselete. Feltűnő, rendezetlen hajviselet, a haj nem megfelelő hossza vagy formája, mely eltakarja a tanuló szemét, arcát, illetve drága ékszerek viselete elfogadhatatlan!

2.       Egészségügyi és esztétikai okokból nem ajánlott a gumilábbeli és a melegítő. Kirívó öltözet, feltűnő frizura , és drága ékszerek viselete elfogadhatatlan!

3.       A tanuló rendelkezik saját tisztasági csomaggal /törölköző, szappan, WC papír/, és használja is azt.

4.       Azokra a tanórákra, melyekre szükséges munkaruha, a tanuló köteles azt biztosítani.

5.       A tornaórára a tanuló az öltözőben átveszi a tornaruhát. Nem engedélyezett abban a ruhában tornázni, melyet a tanuló a többi tanítási órán visel.

 

7. cikkely

Gondoskodás az egészségről

1.       A tanulók tisztán, rendezetten járnak iskolába. Ha az iskola bármely alkalmazottja tetvességet észlel, tetvet talál konkrét tanuló hajában, a tetves tanulót az iskola kirekeszti  a közösségből, és a szülő értesítése után orvoshoz küldi, aki igazolja a gyerek iskolába való visszatérésének lehetőségét. Ezt követően reggelente szűrésre kerül sor  – minden tanuló hajának átnézése az iskola épületébe való belépés előtt.

2.       A tanulók gondoskodnak saját és osztálytársaik egészségéről.  Úgy viselkednek, hogy sem saját, sem mások egészségében ne tegyenek kárt. Betartják az osztály és iskola tisztaságának megtartására kiadott szabályokat. Az osztályban minden tanulónak van tisztasági csomagja, mindenki betartja a személyi higiénia szabályait.

3.       Ha a tanuló megbetegedett, vagy olyan személlyel volt kontaktusban, aki fertőző betegségben szenved, a tanuló törvényes képviselője azonnal értesíti az iskola igazgatóját.

4.       Abban az esetben, ha a tanuló nem érzi jól magát a tanítási órán, azonnal jelzi azt a szakos tanárnak.

5.       Az iskola minden területén tilos a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok ill. más függőséget okozó szerek fogyasztása. Ez a tilalom érvényes az iskolai kirándulásokon is – útközben és kirándulás ideje alatt.

6.       Tilos legális és nem legális drogok behozatala az iskolába, azok terjesztése, használata.  E tilalom megszegése az iskolai rendszabály súlyos megszegésének minősül.

7.       Az iskolai rendszabály súlyos megszegésének minősül a fizikai vagy lelki bántalmazás, az osztálytársak szexuális zaklatása. Indokolt esetekben azok a tanulók, akik ilyen vétségeket követnek el, jelentve lesznek az adott szerveknél.

8.       A műhelyekben, szaktantermekben, tornaórán vagy az iskola területén végzett munka során a tanuló köteles betartani az előírt szabályokat, melyekkel az illető pedagógus ismerteti meg őt.

9.       Az iskolában végzett sikeres munka feltétele a biztonsági előírások ismerete és betartása. Ezen előírások betartásával a tanuló védi saját és osztálytársa egészségét.

10.   A tanuló nem hozhat az iskolába olyan tárgyakat, melyekkel veszélyezteti saját, osztálytársa, ill.  oktatója  egészségét.

11.   Az orvosi, fogorvosi vizsgálatok, kötelező oltások az orvossal való egyeztetés után történnek. A tanulók ezeken a vizsgálatokon szülői felügyelettel, illetve tanítás alatt az illető pedagógus kíséretében vesznek részt.

 

8.       cikkely

Gondoskodás az iskola  berendezéséről, tanszerekről, tantermekről, és az

iskolaudvarról

 

1.       A tanuló köteles óvni az iskola épületét, külső és belső  berendezését.

2.       Ha a tanuló szándékosan vagy hanyagságból megrongálja a tankönyveit, taneszközeit vagy az iskola egyéb vagyonát, a szülő vagy a törvényes képviselő köteles teljes mértékben megtéríteni a tanuló által okozott kárt / Oktatási Törvény, 144§, 4. bek.  e.pontja/.

3.       Minden tanuló köteles a tankönyveit és füzeteit becsomagolni. Ha a tanuló az iskolai év folyamán megrongálja a tankönyvét, a kárt meg kell fizetnie. Ha elhagyja a tankönyvet, ki kell fizetnie a tankönyv teljes árát.

4.       Ha a tanuló az iskolai év folyamán iskolát vált, a tankönyveit köteles leadni azon az iskolán, ahol befejezi tanulmányait.

5.       A pedagógiai dokumentáció / osztálykönyv, osztályozóív/ a tanító célját szolgálja. Nem megengedett ezért az azokkal való manipuláció /megrongálása, lapozása, jegyek beírása, elrejtése…/

6.       Az osztály megbízott tanulói gondoskodnak a tantermek esztétikai arculatáról, rendszeresen ellenőrzik a berendezés /székek, padok/ állapotát.

7.       Az iskola vagyonának megrongálását az osztályfőnök vizsgálja a tanuló törvényes képviselőjével, aki köteles az okozott kárt megtéríteni.

 

9. cikkely

A hetesek kötelességei

1.       A heteseket az osztályfőnök jelöli ki és írja be az osztálykönyvbe. A hetesek tanítás előtt ellenőrzik az osztályban a rendet és a tisztaságot. A tanóra előtt letörlik a táblát, elkészítik a tanítási órára szükséges taneszközöket és a krétát.

2.       A tanító felhívására jelentik a pedagógusnak a hiányzó tanulókat.

3.       Az utolsó óráról való kicsengetés után letörlik a táblát nedves szivaccsal, elzárják a vízcsapot, eloltják a villanyt, és ellenőrzik, hogy be vannak-e zárva az ablakok.

4.       A hetesek kötelességei: tan9tás előtt letörölni a táblát, elkészíteni a krétát és más taneszközöket, tanítás után letörölni a táblát, elrakni a segédeszközöket, bezárni az ablakokat, ellenőrizni a vízcsapot, ügyelni az osztály esztétikai arculatára, gondoskodni a virágokról.

 

10. cikkely

              Diákönkormányzat

 

1.       Az osztálykollektíva az osztályfőnök beleegyezésével megválasztja a diákönkormányzatot az elnökkel az élen és a további tagokkal, melyeket az osztályfőnök javasol.  Az osztályelnök képviseli az osztályt, ügyel a tisztaságra, osztálytársai magaviseletére és az osztály berendezésére.  Továbbítja az osztály követelményeit az osztályfőnöknek, ill. a többi pedagógusnak. A diákönkormányzat többi tagjának kötelességeit az osztályfőnök határozza meg. A diákönkormányzat az osztályfőnök munkáját segítő szerv.

2.       A heteseket az osztályfőnök mindig pénteken jelöli ki. Mindig két hetes van, akiknek neveit beírja az osztálykönyvbe.

 

11. cikkely

Az iskolai klub látogatása

 

1.       A tanuló az iskolai klubba a jelentkezési lap szülő általi kitöltését és a meghatározott illeték kifizetését követően van felvéve.

2.       Az iskolai klubban a tanulók a nevelőnő  utasításai  szerint viselkednek, engedély nélkül  nem távozhatnak, nem mehetnek haza.

3.       Ha a tanuló más időpontban vagy más személy kíséretében akar távozni az iskolai klubból, mint ahogy az a jelentkezési lapon van feltüntetve, írásban kell közölnie a nevelőnővel.

4.       Az iskolai klubot látogató gyerekek számára teljes mértékben érvényes

az iskolai rendszabályzat minden pontja.

5.       Ha a tanuló az iskolai klubban nem tartja tiszteletben a nevelőnők utasításait, ismételten megszegi az iskolai rendszabályt, viselkedésével veszélyeztet másokat, ki lesz zárva az iskolai klubból.

6.       Az iskolai klub működése: 11.15-től 16.30-ig.

 

12. cikkely

Étkezés az iskolai étkezdében

 

1.       A  tanuló köteles kifizetni a kosztpénzt az iskolai étkezde vezetője által meghatározott időpontban. Abban az esetben, ha valaki nem fizet időben, nem jogosult az ebédre.

2.       A tanulók viselkedését az iskolai étkezdében  az étkezde belső rendszabálya irányítja, valamint a szolgálatot teljesítő tanár.

3.       Nem megfelelő viselkedés esetében a tanuló ki lehet zárva az iskolai étkezdéből az épület folyosójára, és a tanuló utolsóként étkezhet, ha a szolgálatot teljesítő tanár nem rendelkezik másképp.

4.       Az iskolai étkezdében tilos azon diákok tartózkodása, akik nem étkeznek ott. Kivételt a szolgálatot teljesítő tanár tehet.

 

 

13. cikkely

A tanulók tanórán kívüli viselkedése

 

1.       Az iskolai kirándulások, tanulmányi kirándulások, séták alkalmával a tanulók a pedagógusok utasításait követik. Betartják a tanító által megadott helyet és időpontot.

2.       Igyekezni kell minden tanulónak illedelmesen viselkedni a felnőtt pedagógiai és nem pedagógiai dolgozókkal  szemben, valamint osztálytársaival szemben, és így példásan képviselnie a családját, iskoláját és a községet, ahonnan látogatóba érkezett.

3.       A tanuló illedelmesen viselkedik a tanítási órákon kívül is, szabadnapokon és szünidőben is, hogy ne sértse meg az együttélés alapelveit, a  társadalmi viselkedési normákat.

4.       A tanuló udvariasan viselkedik  a felnőtt személyekkel szemben, főleg a betegekkel és a nőkkel szemben.

5.       Védik saját és osztálytársuk egészségét, törődnek az utcán a biztonsággal, és betartják a közlekedési szabályokat.

6.       Az alapiskola tanulói csak olyan rendezvényeken vehetnek részt, melyek 15 éves fiatalok számára megfelelőek. A késő esti órákban nyilvános kulturális, sport- és más társadalmi rendezvényeken csak szülői felügyelettel vagy más felnőtt személy felügyeletével vehetnek részt.

7.       Alkohol, cigaretta vagy bármilyen más kábítószer használata az iskolán kívüli tevékenységek során is tilos!!!

 

 

14. cikkely

Dicséret és jutalmazás

 

1.       Dicséretben és egyéb jutalomban részesülnek azok a tanulók, akik elismerést érdemlő, becsületes tettet vittek véghez.

2.       Bármely tanuló  dicséretben és egyéb jutalomban való részesítésére való javaslatot a pedagógiai tanács vitatja meg.

3.       Az osztálykollektíva illetve az egész iskola előtti szóbeli vagy írásbeli dicsérettel  jutalmazhat az osztályfőnök, az igazgató, az iskola képviselője illetve jogi személy képviselője.

4.       A dicséretek és egyéb jutalmak nyilván vannak tartva az osztálykönyvekben illetve a tanuló adatlapján.

5.       Egyéni szóbeli dicséret tanító által:

Osztályfőnöki dicséret:

-          kitűnő tanulmányi eredményért és példás magaviseletért

-          az iskola és az osztály reprezentálásáért különböző versenyeken /iskolai és kerületi fordulón  elért sikeres eredmények/

-          az osztályfőnökkel való együttműködés, segítség , korrekt viselkedés az osztálytársakkal

Igazgatói dicséret:

-          kitűnő tanulmányi eredményért / átlag: 1,00/ és példás magaviseletért

-          az iskola és az osztály képviseléséért különböző versenyeken /járási, kerületi, országos fordulón  elért sikeres eredmények/

-          elismerést érdemlő, becsületes tettért

Tárgyi jutalom:

-          az iskolai év végén az iskola példás képviseletéért

 

           15. cikkely

A tanulók jogai

 

1.       Minden tanulónak kivétel nélkül joga van az ingyenes művelődésre, mely személyiségének, tehetségének, szellemi és fizikai képességeinek fejlesztésére irányul.

2.       A tanulónak joga van az ő értelmi szintjén történő magyarázatra.

3.       A tanulónak joga van bármely tananyaghoz kapcsolódó kérdés feltevésére, és joga van a válaszra.

4.       A tanulónak joga van tévedni

5.       A tanulónak joga van a lehető legobjektívebb értékelésre, és az érdemjegy megismerésére

6.       A tanulónak joga van a tapintatos bánásmódra mind a tanító, mind az osztálytársak részéről

7.       A tanulónak joga van megfelelő időben, helyen és módon kifejeznie a véleményét bármiről.

8.       A tanulónak joga van szünetre.

9.       A tanulónak joga van részt venni a diákönkormányzatban.

10.   A tanulónak joga van szakmát választania.

11.   A tanulónak joga van az előírásoknak megfelelően használni az iskolai felszereléseket, segédeszközöket, joga van látogatni a könyvtárat.

12.   A tanulónak joga van érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódni az iskolán kívüli sport, kulturális és más iskolánk által szervezett tevékenységekbe .

13.   A tanulónak joga van kérni osztályfőnöke, tanítója , a nevelési tanácsadó segítségét.

14.   Minden tanulót védeni kell az elhanyagolás, kegyetlenség, kihasználás bármilyen formáival szemben

15.   A szülő, akinek kétségei vannak a félévi illetve egész évi  osztályzás helyességéről bármely tantárgyat illetően, 3 napon belül jogában áll kérni az igazgatóságot a tanuló komisszió előtti levizsgáztatására.

16.    Ha az 5. – 9. évfolyam tanulója a második félév végén legtöbb két kötelező tantárgyból elégtelen értékelést kap, akkor ezekből a tantárgyakból igazgatói döntés alapján javító vizsgát tehet.

-          A javító vizsgák a nyári szünet utolsó hetén történnek. A javító vizsga dátumát az iskola igazgatója határozza meg

-          Tanuló, aki valamilyen komoly ok miatt nem tudott részt venni, megjelenni a javító vizsgán, szeptember 15-ig kaphat új időpontot, ezért a vizsga időpontjáig, feltételesen a fellépő osztályba megy.

-          Az a tanuló,  aki különösebb ok nélkül nem jelenik meg a pótvizsgán, abból a tantárgyból, amelyikből vizsgáznia kellett volna elégtelen értékelést kap.

 

A tanuló komissziós vizsgát a következő esetekben tehet:

a) ha pótterminusban van feleltetve

b) ha javító vizsgát tesz

c) ha a feleltetés az iskola igazgatója kezdeményezésére történik

d) ha a tanuló törvényes képviselője megkérdőjelezi a tanuló félévi vagy év végi értékelését valamely tantárgyból, akkor kérvényezheti a tanuló vizsgáztatását 3 napon belül a bizonyítvány átvételétől számítva.

e) ha a tanuló fel van mentve a kötelező iskolalátogatás alól

f) ha individuális képzésben vesz részt

g) ha külföldön jár iskolába

 

A komissziós vizsga komissziója háromtagú. Az iskola igazgatója, vagy az általa kijelölt személy az elnök, 2. tag maga a vizsgáztató, aki a tanulónak az adott tantárgyat tanította, a 3. tag egy olyan tanár, akinek a szakja megegyezik a

vizsgáztatott tantárggyal.  A komissziós vizsga eredményét az elnök olvassa fel – hirdeti ki vizsga napján. Ez az eredmény és osztályzat, amit a tanuló kap, végleges.

 

16. cikkely

Tilalmak

 

1.       Tilos az iskola minden területén  a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok ill. más függőséget okozó szerek fogyasztása. Ez a tilalom érvényes az iskola által rendezett rendezvényeken és az iskolán kívüli tevékenységek során is.

2.       Tilos legális és nem legális drogok behozatala az iskolába, azok terjesztése, használata.  E tilalom megszegése az iskolai rendszabály súlyos megszegésének minősül.

3.       Tilos a testi épséget veszélyeztető eszközöket az iskolába hozni /szúró-, vágó-, robbanó eszköz, gyufa, petárda, gáz spray, fegyver/

4.       Tilos az iskolába hozni olyan tárgyakat, melyek elterelik a tanulók figyelmét az iskolai munkáról , megzavarják a munka menetét /folyóiratok, játékok,  videófelvételek – telefonben is, fotók, amelyek pornográfiai jellegűek/

5.       Tilos a tanulóknak azokkal a tárgyakkal manipulálni, melyek az iskola vagyonát védik /pl. tűzoltókészülék/.

6.       Tilos az iskola külső ill. belső falait bepiszkítani /rajzokkal, spray használatával/, tilos rajzolni az illemhelyiségek, folyosók, tantermek falaira, valamint a bútorzatra.

7.       Tilos civilizált emberhez nem méltóan  beszélni, vulgáris szavakat használni!

8.       Tilos az intimitás, szexuális viselkedés bármilyen megnyilvánulásának demonstrálása a tanítási óra alatt, szünetekben, kirándulásokon, tanulmányi kirándulásokon, sí- vagy úszótanfolyamokon. Továbbá szigorúan tilos az intim jellegű fizikai közeledés bármilyen formája.

9.       A tanulóknak szigorúan tilos a mobiltelefon használata a tanítási órák alatt, illetve mindaddig, amíg az iskola épületében tartózkodnak.  Ha van a tanulónál mobiltelefon, a tanítási órán köteles azt kikapcsolni, és az  iskolatáskájában tartani. Ha a tanuló a tanítási folyamat idején, illetve az iskola épületében használja a mobiltelefont, a tanítónak jogában áll elvenni tőle, és csak a törvényes képviselő  veheti át személyesen.

10.   Tilos élelmiszer fogyasztása a tanítási óra alatt.  Rendhagyó esetekről a tanár dönt.

11.   Tilos energiaitalok fogyasztása.

12.   Tilos értékes tárgyakat és nagyobb mennyiségű pénzt hozni az iskolába, ezek elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a tanuló és a szülő a felelős.

13.   Tilos hang, illetve képfelvételt készíteni a tanórán a szakos tanár engedélye nélkül /lásd. szerz. törv. , tilos iskolába hozni az erre a célra megfelelő műszaki cikkeket is!/

14.   Tilos csalni, zavarni az óra menetét a segédeszközök, illetve mobil manipulálásával.

15.   Tilos súgni a tanórán, ill. szórakozni

16.   Tilos önkényesen helyet változtatni , mind a tanítási óra előtt, mind a tanórán.

17.   Tilos a feladatok teljesítésekor az időtartam meghosszabbítása.

18.   Tilos  a tanárnak szándékos, provokatív, munkát hátráltató kérdéseket  feltenni.

19.   Tilos a szóbeli megféleml9tés, bántalmazás, lelki vagy fizikai erőszak és ezek propagálása.

20.   Tilos a rasszizmus, felekezeti- vagy egyéb intolerancia kinyilvánítása ill. propagálása.

 

17. cikkely

A tanulók közötti kapcsolatok

 

1.       Szigorúan tilos a gyengébb és fiatalabb osztálytársak zsarolása, meglopása, bántalmazása, megfélemlítése, rágalmazása.

2.       Az osztálytársak az egymás közötti konfliktusokat szóban oldják meg, barátságosa, fizikai erőszak nélkül. „Beszéljünk egymással, ne verekedjünk!”

3.       Ha bármely tanuló a bántalmazásnak, megfélemlítésnek bármilyen formáját észleli maga körül, azonnal  értesíti erről a pedagógust.

4.       A tanuló nem erőszakolja rá akaratát osztálytársára, ha az például nem akar részt venni a játékban, nem akar vele sétálni vagy szaladgálni az iskolaudvaron. Nem aláz meg senkit, tiszteli a másik tanulót fajra, felekezetre  való tekintet nélkül.

5.       Ha a tanuló balesetet észlel,  valaki körülötte hirtelen rosszul lesz vagy valami egyéb természetellenes dolgot vesz észre, azonnal értesíti a szolgálatos tanárt vagy bármely más legközelebb lévő felnőtt személyt.

                                 18. cikkely

Mobiltelefon

 

1.       A tanulóknak szigorúan tilos mobiltelefon használata a tanítási óra alatt, illetve mindaddig, amíg az iskola épületében tartózkodnak.  Ha a tanulónál van mobiltelefon, a tanórán köteles azt kikapcsolni, és a táskájában tartani. Csak indokolt esetben használhatja a mobiltelefont a szakos tanár, osztályfőnök vagy az iskola igazgatójának ill. helyettesének beleegyezésével. E szabály megszegésekor a tanítónak jogában áll elvenni a diáktól a mobiltelefont, és csak a tanuló törvényes képviselője veheti át tőle személyesen.

 

 

19. cikkely

Nevelési óvintézkedések

 

1.       A nevelési óvintézkedések és jutalmak juttatása a tanulók értékelésére és osztályzására vonatkozó metodikai útmutatások alapján történik.

2.       Példás magaviseletért , a kötelességek példás teljesítéséért vagy becsületes jócselekedetért a tanuló részesülhet dicséretben illetve más jutalomban.

3.       Ha a tanuló vét az iskolai rendszabály ellen, figyelmeztetést kap az osztályfőnök által, illetve osztályfőnöki vagy igazgatói megrovásban részesül.

4.       Ha a tanuló agresszív viselkedésével veszélyezteti a az oktató-nevelő munka további résztvevőinek / tanulók, pedagógusok/egészségét és testi épséget, vagy olyan mértékben zavarja az oktatás menetét, hogy lehetetlenné teszi a tanulók számára a tanulást, az iskola igazgatója /távollétében az igazgatóhelyettes/ óvintézkedéseket tehet : azonnali hatállyal kizárja a tanulót az oktató-nevelő folyamatból, egy külön helyiségbe helyezi el a tanulót tanítói felügyelettel, és haladéktalanul hívja:

a.       a tanuló törvényes képviselőjét

b.      orvosi segítséget

c.       rendőrséget

/okt. törv. 58.sz § 3. és 4. c./

5.       Az óvintézkedések a tanuló megnyugtatására szolgálnak.  Az óvintézkedés okáról és lefolyásáról az iskola igazgatója írásbeli feljegyzést készít.

6.       A tanuló köteles a tanár felhívására felmutatni az ellenőrzőjét, melyet a tanítási óra előtt kikészít  a padjára.

7.       A tanuló, aki visszautasítja az ellenőrzője felmutatását, az illetékes pedagógustól

bejegyzést kap az osztálykönyvbe. Ezeknek a bejegyzéseknek a száma alapján a

következő intézkedések hozhatóak ellene:

- 3-6 bejegyzés esetében osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés

- 7-10 bejegyzés esetében osztályfőnöki megrovás

- 11-15 bejegyzés esetében igazgatói megrovás

- 16-nál több megrovás esetében csökkentett magaviseleti jegy

8.       Ha bármilyen oknál fogva a tanuló nem tudja felmutatni az ellenőrzőjét, a következő

tanítási napon köteles azt megtenni anélkül, hogy a szakos tanár erre figyelmeztetné. A szabály nem respektálása  az iskolai rendtartás megszegésének tekinthető.

9.       Az osztályfőnök egy hónapban egyszer ellenőrzi a TK – beírja az osztályzatokat és a

megjegyzéseket az osztályozóív alapján, ellenőrzi a szülők aláírását a tanulókönyvben. Abban az esetben, ha a szülők huzamosabb ideig nem érdeklődnek gyermekük tanulmányi eredményeiről, beidézést kapnak az igazgatónál.

10.   Eljárás az igazolatlan órák esetében:

1 óra – osztályfőnöki figyelmeztetés

2 – 3 óra – osztályfőnöki megrovás

4 – 11 óra – igazgatói megrovás, a szülő beidézése

12 – 25 óra – 2-es magaviselet

26     – 45 óra – 3-as magaviselet

46 óra felett – 4-es magaviselet

Ha az igazolatlan órák száma egy hónapban meghaladja a 15 órát, az osztályfőnök közösen az igazgatósággal köteles jelenteni az illetékes szerveknél.

11.   Igazolások a szülőktől:

-max. egymást követő 3 tanítási napot igazolhat a szülő. Ha a tanuló 3 napon felül hiányzik, a szülő vagy törvényes képviselője köteles értesíteni az iskolát, betegség esetében orvosi igazolással igazolni a hiányzást, különben igazolatlan órának minősül.

- késői érkezés reggel a tanítási óráról 3x1 igazolatlan óra

- ha több mint 15 percet hiányzik, az óra igazolatlan órának minősül /igazolhatja a szülő, ha még nem haladta meg a 25 órát/

12.    Bejegyzések az osztálynaplóba

-          1 – 3 osztályfőnöki figyelmeztetés

-          4 – 6 osztályfőnöki megrovás

-          7 – 9 igazgatói megrovás

-          10 – 11 csökkentett magaviseleti jegy: 2

-          12 – 13 csökkentett magaviseleti jegy: 3

-          13 felett – 4-es magaviselet

13.   Azonnali igazgatói megrovást kap a tanuló:

 

-          szándékos testi sértésért

-          az osztálytárs zaklatásáért,bántalmazásáért, megfélemlítéséért

-          vulgáris kifejezések használatáért

-          az iskola vagyonának szándékos rongálásáért

-          az iskolában történő lopásért

-          dohányzás, alkohol- vagy egyéb narkotikumok fogyasztásáért az iskola területén

-          mobiltelefon használatáért a tanítási óra alatt

-          egyéb okok, melyekről  a pedagógiai tanácsülés dönt

 

14.   Azonnali rosszabb  magaviseleti jegyet kap a tanuló:

-          szándékos testi sértésért

-          zaklatásért, bántalmazásért, megfélemlítésért

-          az iskolában történő lopásért

-          dohányzás, alkohol- vagy egyéb narkotikumok fogyasztásáért az iskola területén

 

A 13. és 14. számú pontokban történő vétségek súlyosságának mértékéről a pedagógiai tanácsülés dönt

 

20. cikkely

 

Zaklatás és diszkrimináció

 

1.       Az iskolában történő zaklatásnak minősül a tanulónak vagy tanulócsoportnak olyan magatartása, melynek célja vagy hatása társukkal szemben megfélemlítő, ellenséges,  megalázó, megszégyenítő, vagy támadó környezet kialakítása, mely által sérti az egyén emberi méltóságát, szabadságát.

2.       Szexuális zaklatásnak minősül minden  verbális, nem verbális vagy fizikai értelemben vett szexuális magatartás, mely sérti a tanuló emberi méltóságát, és amely megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezetet hoz létre.

3.       Diszkriminálásra való  felbujtás a tanuló meggyőzését, megerősítését, ösztönzését jelenti egy harmadik személy diszkriminálására /pl. osztálytárs vagy diáklány ölelgetése az iskola többi tanulója előtt tanítási óra alatt és a szünetekben az iskola területén/.

 

 

21. cikkely

A szülők jogai és kötelességei

 

I.                    A szülő /törvényes képviselő/ jogai és kötelességei

 

1.       A szülők, a tanulók törvényes képviselői, az iskola egykori tanulói, valamint  a többi polgár és azok a szervezetek, amelyek az iskola körzetében működnek önkéntesen tömörülnek az iskola szülői tanácsában. A szülői szervezet lehetővé teszi a polgárok és a szülők aktív részvételét  a tanulók és az ifjúság nevelésével kapcsolatos kérdések megoldásában, valamint az iskola és a nevelési intézmények irányításában.

2.       A szülői szövetség feladata anyagi segítséget nyújtani az iskola tagjainak elsősorban az iskola környezetének szépítésében közhasznú munka által , anyagi segítséget nyújtani az iskolán és osztályon  kívüli tanulmányi események megrendezéséhez,  lehetőség szerint teljesíteni más feladatokat az iskola javára, segíteni az iskolának a társadalmi szervezetek együttműködésében, támogatni a tanítók igyekezetét a munkájukban, segíteni az iskolának a tanulók nevelésében, mindenekelőtt az osztályon és iskolán kívüli tevékenységben, figyelmet szentelni a tanulók helyes pályaválasztására, segíteni megoldani a nevelési gondokkal küszködő tanulók eseteit, és együttműködni a gyerekek, ill. az ifjúság káros hatások elleni védelménél.

3.       A szülői szövetség nem avatkozik bele az iskolában folyó oktatási folyamatba, de segít kialakítani az ahhoz szükséges kedvező  feltételeket.

4.       A szülőknek és más személyeknek nem engedélyezett a belépés a tanítás ideje alatt az iskola területére, nem zavarhatja a szülő  a tanítót a tanítási órán, kivéve, ha a szülő előre megegyezik és engedélyt  kap az iskola igazgatójától vagy a helyettesétől.

5.       A szülő teljes mértékben felelős saját gyerekéért a tanítási órán kívül.

 

II.                  A tanuló törvényes képviselőjének kapcsolata az iskola vezetésével, az osztályfőnökkel illetve a szakos tanárokkal

 

1.       A törvényes képviselő csak a tanítás befejezése után léphet kapcsolatba az iskola igazgatóságával illetve a többi tanárral. Kivételes esetekben a szünetben, vagy a tanító meghívására a megadott időben.

2.       A tanuló törvényes képviselőjének kapcsolata az iskola vezetésével

 

III.                Az iskola és a család együttműködése

 

1.       Az iskola folyamatosan informálja a szülőket a gyermek magaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről. Egyike az ilyen eszköznek a tanulókönyv (TK). A TK-be csak a fontos  információk íródnak. Erre a célra  szolgálnak a konzultációs órák is.

2.       A tanító  nemcsak a kedvezőtlen információkat közli a szülőknek gyermekükről, hanem a pozitív értékeléseket és dicséreteket is. A tanulókönyvbe írt beírásnak mindig tapintatosnak kell lennie.

3.       Ha a szülőnek kétségei vannak gyermeke osztályzásával kapcsolatban, jogában áll 3 napon belül / miután tudomást szereztek az érdemjegyről / kérvényezni az iskola igazgatójánál, hogy a tanuló egy meghatározott komisszió előtt lefelelhessen.

 

22. cikkely

Záró rendelkezések

1.       Az iskola belső rendszabályának módosításait az iskola igazgatója hagyja jóvá, miután azt megvitatta a pedagógiai tanácsülésen, munkaértekezleteken.

2.       A szülők az adott iskolai év első szülői értekezletén ismertetve vannak az iskola rendszabályzatával.

3.       Az osztályfőnököknek kötelességük az iskolai év első osztályfőnöki óráin ismertetni a tanulókat az iskolai rendtartással.

 

 

 

Tiszacsernyö, 2011 .8. 27.                                                               

                                                                                              Mgr. Hegedüs Alica

                                                                                               az iskola igazgatója

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
  Zimná 6, Čierna nad Tisou
 • 056/63 50 596

Fotogaléria