Navigácia

Počet návštev: 749862

O projekte

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“

Metodicko-pedagogické centrum v súvislosti s prípravou projektového zámeru národného projektu „Škola otvorená všetkým“ zisťuje predbežný záujem škôl o zapojenie do projektu.
Projektový zámer je v štádiu prípravy, v procese jeho finalizácie môže dôjsť k zmenám, nakoľko jeho realizácia podlieha schváleniu. Vyplnením prihlasovacieho formulára materská škola a základná škola deklaruje predbežný záujem o zapojenie do národného projektu a v ďalšom období bude informovaná o príprave schváleného znenia národného projektu.
Dovoľujeme si zdôrazniť, že vyzvanie pre projekt ešte nebolo vyhlásené a podmienkou začatia implementácie projektu je úspešný schvaľovací proces predloženej žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o NFP.
Cieľom pripravovaného národného projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky detí a žiakov.

Projektový zámer „Škola otvorená všetkým“ je určený pre materské školy a základné školy. Integrujúcim prvkom projektu medzi materskými školami a základnými školami je vytvorenie spoločných tímov na podporu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania pozostávajúce z pedagogických zamestnancov (vrátane pedagogických asistentov) a odborných zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a odborný zamestnanec centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

Na ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH sa projekt plánuje sústrediť na zavedenie celodenného výchovného systému so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie, podporu zlepšenia komunikácie a spolupráce s rodičmi detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (marginalizovaných komunít), zlepšenia informovanosti o potrebách ich detí v nadväznosti na ciele edukácie v základnej škole.
Inkluzívny model vzdelávania bude prioritne implementovaný na vybraných materských školách a základných školách, ktoré spĺňajú v projekte stanovené kritériá.

 

 

 

A "Nyitott iskola " elnevezésű nemzeti projekt az Európai Szociális Fondnak köszönhetően jött létre. Az óvodák és alapiskolák felé az Eperjesi Módszertani Központ közvetíti A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium irányítása alatt.

A projekt célkitűzései:

- az inkluzív nevelés és oktatás biztosítása

- szakdolgozók és tanítói aszisztensek foglalkoztatása az iskolákban, és ezek szakmai   feljesztése

-biztosítani a pedagógiai dolgozók hatékony együtműködését

-a tanítási órákon való részvétellel és az érdekköri tevékenységgel egésznapos foglalkoztatást biztosítani a hátrányos, ingerszegény környezetben élő tanulók számára

-a tevékenységekhez tansegédeszközök biztosítása

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria