Navigácia

Počet návštev: 749910

Slobodný prístup k informáciám

Základné informácie o škole

Základné informácie o škole

Základné údaje:

Názov a sídlo organizácie: Základná škola s VJM, Zimná 6, 076 43 Čierna nad Tisou

Zriaďovateľ školy od 1.7.2002 v zmysle platného dodatku č.1 k Zriaďovacej listine: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou

Forma hospodárenia: samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva

Štatutár školy: Mgr. Alica Hegedűšová - riaditeľka

Dátum zriadenia: od 1. januára 2002

Doba zriadenia: na dobu neurčitú

IČO: 035541121

DIČ: 2021664480

E-mail: riaditel@zszimcnt.edu.sk

Web stránka školy: zssvjmcnt.edupage.sk/

Predmet činnosti: Základná škola poskytuje základné vzdelanie bezplatne. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú. telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Na výchovu a vzdelávanie základná škola používa jazyk národnostnej menšiny.

Súčasti školy: Školský klub deti a výdajňa stravy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
    Zimná 6, Čierna nad Tisou
  • 056/63 50 596

Fotogaléria